Test IELTS

The White Horse of Uffington

22 Tháng Chín, 2023 | 427 lượt xem

Giải đề IELTS Reading Cambridge 16. Test 2. Passage 1. The White Horse of Uffington. Ngựa trắng Uffington.

(Đoạn 1)

The cutting of huge figures or geoglyphs into the earth of English hillsides has taken place for more than 3,000 years. (Question 1) There are 56 hill figures scattered around England, with the vast majority on the chalk downlands of the country’s southern counties. (Question 2) The figures include giants, horses, crosses and regimental badges. Although the majority of these geoglyphs date within the last 300 years or so, there are one or two that are much older.

Việc khắc họa những hình vẽ, hay hình vẽ khổng lồ vào lòng đất của các sườn đồi ở Anh đã diễn ra hơn 3.000 năm trở lại đây. Có 56 ngọn đồi nằm rải rác khắp nước Anh, với phần lớn nằm trên vùng hạ du của các quận phía nam của đất nước. Các nhân vật được khắc họa bao gồm người khổng lồ, ngựa, thánh giá và huy hiệu quân đội. Mặc dù phần lớn các hình vẽ này có niên đại trong khoảng 300 năm trở lại đây, nhưng có một hoặc hai hình cổ hơn nhiều.

(Đoạn 2)

The most famous of these figures is perhaps also the most mysterious — the Uffington White Horse in Oxfordshire. (Question 3) The White Horse has recently been re-dated and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age date. (Question 4) More controversial is the date of the enigmatic Long Man of Wilmington in Sussex. While many historians are convinced the figure is prehistoric, others believe that it was the work of an artistic monk from a nearby priory and was created between the 11th and 15th centuries. 

Nổi tiếng nhất trong số những nhân vật này, và có lẽ cũng là bí ẩn nhất là hình ảnh Ngựa trắng Uffington ở Oxfordshire. Gần đây người ta đã xác định lại thời điểm ra đời của White Horse, và cho biết thậm chí nó còn lâu đời hơn so với niên đại trước thời kỳ đồ sắt tiền La Mã đã được ấn định trước đó. Gây tranh cãi hơn là niên đại của Long Man of Wilmington bí ẩn ở Sussex. Trong khi nhiều nhà sử học tin rằng bức tượng này có từ thời tiền sử, thì những người khác tin rằng đó là tác phẩm của một nhà sư nghệ thuật từ một tu viện gần đó và được tạo ra từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 15.

(Đoạn 3)

(Question 5) The method of cutting these huge figures was simply to remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk below. However, the grass would soon grow over the geoglyph again unless it was regularly cleaned or scoured by a fairly large team of people. (Question 6) One reason that the vast majority of hill figures have disappeared is that when the traditions associated with the figures faded, people no longer bothered or remembered to clear away the grass to expose the chalk outline. (Question 7) Furthermore, over hundreds of years the outlines would sometimes change due to people not always cutting in exactly the same place, thus creating a different shape to the original geoglyph. The fact that any ancient hill figures survive at all in England today is testament to the strength and continuity of local customs and beliefs which, in one case at least, must stretch back over millennia. 

Phương pháp cắt những bức tượng khổng lồ này chỉ đơn giản là loại bỏ lớp cỏ phía trên để lộ lớp phấn trắng lấp lánh bên dưới. Tuy nhiên, cỏ sẽ sớm mọc lại trên hình vẽ đó nếu không được cọ và chùi thường xuyên, và việc này cần một số nhân lực lớn thực hiện. Một lý do khiến phần lớn các hình vẽ trên đồi biến mất là bởi vì khi các truyền thống gắn liền bị phai nhạt, người ta không còn bận tâm hay nhớ đến việc dọn cỏ để lộ các nét vẽ bằng phấn nữa. Hơn nữa, qua hàng trăm năm, các nét vẽ đôi khi sẽ thay đổi do không phải lúc nào con người cũng cắt chính xác ở cùng một vị trí, do đó tạo ra hình dạng khác với hình vẽ ban đầu. Việc bất kỳ hình tượng ngọn đồi cổ nào còn tồn tại ở Anh ngày nay là minh chứng cho sức mạnh và tính liên tục của các phong tục và tín ngưỡng địa phương đã kéo dài đến hàng thiên niên kỷ, ít nhất là trong một trường hợp.

(Đoạn 4)

(Question 8) The Uffington White Horse is a unique, stylised representation of a horse consisting of a long, sleek back, thin disjointed legs, a streaming tail, and a bird-like beaked head. The elegant creature almost melts into the landscape. The horse is situated 2.5 km from Uffington village on a steep slope close to the Late Bronze Age (c. 7th century BCE) hillfort of Uffington Castle and below the (Question 9) Ridgeway, a long-distance Neolithic track.

Ngựa trắng Uffington là một sự thể hiện độc đáo, cách điệu của một con ngựa bao gồm lưng dài bóng mượt, các chân mảnh khảnh rời rạc, đuôi dài và đầu có mỏ giống chim. Sinh vật tao nhã gần như hòa mình vào cảnh quan. Con ngựa nằm cách làng Uffington 2,5 km trên một sườn dốc gần với pháo đài trên đồi của Lâu đài Uffington thuộc Thời đại đồ đồng muộn (khoảng thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên) và bên dưới Ridgeway, một con đường dài thời kỳ đồ đá mới.

(Đoạn 5)

The Uffington Horse is also surrounded by Bronze Age burial mounds. It is not far from the Bronze Age cemetery of Lambourn Seven Barrows, which consists of more than 30 well-preserved burial mounds. The carving has been placed in such a way as to make it extremely difficult to see from close quarters, and like many geoglyphs is best appreciated from the air. Nevertheless, there are certain areas of the Vale of the White Horse, the valley containing and named after the enigmatic creature, from which an adequate impression may be gained. Indeed on a clear day the carving can be seen from up to 30 km away. 

Ngựa Uffington cũng được bao quanh bởi các gò chôn cất thời đại đồ đồng. Cách đó không xa là nghĩa trang Lambourn Seven Barrows thời đại đồ đồng, bao gồm hơn 30 gò chôn cất được bảo tồn tốt. Hình khắc đã được bố trí theo cách khiến nó cực kỳ khó nhìn thấy từ khoảng cách gần, và giống như nhiều hình vẽ địa lý được đánh giá cao nhất từ trên không. Tuy nhiên, có một số khu vực nhất định tại Thung lũng của White Horse, nơi chứa và được đặt tên theo sinh vật bí ẩn này, từ đó có thể đủ nhìn để đưa ra nhận xét. Thật vậy, vào một ngày đẹp trời, hình khắc có thể được nhìn thấy từ cách xa tới 30 km.

(Đoạn 6)

The earliest evidence of a horse at Uffington is from the 1070s CE when ‘White Horse Hill’ is mentioned in (Question 10) documents from the nearby Abbey of Abingdon, and the first reference to the horse itself is soon after, in 1190 CE. However, the carving is believed to date back much further than that. Due to the similarity of the Uffington White Horse to the stylised depictions of horses on 1st century BCE coins, it had been thought that the creature must also date to that period.

Bằng chứng sớm nhất về một con ngựa ở Uffington là từ những năm 1070 Công Nguyên khi ‘Đồi ngựa trắng’ được đề cập trong các tài liệu từ Tu viện Abingdon gần đó, và tài liệu tham khảo đầu tiên về chính con ngựa là ngay sau đó, vào năm 1190 Công Nguyên. Tuy nhiên, bức chạm khắc được cho là có niên đại xa hơn thế nhiều. Do sự giống nhau của Ngựa trắng Uffington với các mô tả cách điệu về ngựa trên đồng xu thế kỷ 1 trước Công nguyên, người ta cho rằng sinh vật này cũng phải có từ thời kỳ đó.

(Đoạn 7)

However, in 1995 Optically Stimulated Luminescence (OSL) testing was carried out by the Oxford Archaeological Unit on (Question 11) soil from two of the lower layers of the horse’s body, and from another cut near the base. The result was a date for the horse’s construction somewhere between 1400 and 600 BCE — in other words, it had a Late Bronze Age or Early Iron Age origin.

Tuy nhiên, vào năm 1995, thử nghiệm Phát quang kích thích quang học (OSL) đã được Đơn vị Khảo cổ học Oxford thực hiện trên đất từ ​​hai trong số các lớp dưới của cơ thể ngựa và từ một vết cắt khác gần gốc. Kết quả là niên đại xây dựng con ngựa nằm đâu đó trong khoảng từ 1400 đến 600 trước Công Nguyên – nói cách khác, nó có nguồn gốc từ thời kỳ đồ đồng muộn hoặc thời kỳ đồ sắt sớm.

(Đoạn 8)

The latter end of this date range would tie the carving of the horse in with occupation of the nearby Uffington hillfort, indicating that it may represent a tribal emblem marking the land of the inhabitants of the hillfort. Alternatively, the carving may have been carried out during a Bronze or Iron Age ritual. Some researchers see the horse as representing the Celtic horse goddess Epona, who was worshipped as a protector of horses, and for her associations with (Question 12) fertility. However, the cult of Epona was not imported from Gaul (France) until around the first century CE. This date is at least six centuries after the Uffington Horse was probably carved. Nevertheless, the horse had great ritual and economic significance during the Bronze and Iron Ages, as attested by its depictions on jewellery and other metal objects. It is possible that the carving represents a goddess in native mythology, such as (Question 13) Rhiannon, described in later Welsh mythology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse. 

Ngày kết thúc của niên đại được dự đoán về sau có thể tạo ra mối liên hệ giữa việc chạm khắc con ngựa với việc chiếm đóng pháo đài trên đồi Uffington gần đó, cho thấy rằng nó có thể đại diện cho một biểu tượng bộ lạc đánh dấu vùng đất của cư dân trên đồi. Ngoài ra, việc chạm khắc có thể đã được thực hiện trong một nghi lễ thời kỳ đồ đồng hoặc đồ sắt. Một số nhà nghiên cứu coi con ngựa là đại diện cho nữ thần ngựa Celtic Epona, người được tôn thờ như một người bảo vệ ngựa và vì mối liên hệ của cô ấy với khả năng sinh sản. Tuy nhiên, sự sùng bái Epona không được du nhập từ Gaul (Pháp) cho đến khoảng thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Ngày này ít nhất là sáu thế kỷ sau khi Ngựa Uffington có lẽ được chạm khắc. Tuy nhiên, con ngựa có ý nghĩa kinh tế và nghi lễ to lớn trong thời đại đồ đồng và đồ sắt, như đã được chứng minh bằng các hình vẽ của nó trên đồ trang sức và các đồ vật bằng kim loại khác. Có thể hình chạm khắc đại diện cho một nữ thần trong thần thoại bản địa, chẳng hạn như Rhiannon, được mô tả trong thần thoại xứ Wales sau này là một phụ nữ xinh đẹp mặc áo vàng và cưỡi một con ngựa trắng.

(Đoạn 9)

The fact that geoglyphs can disappear easily, along with their associated rituals and meaning, indicates that they were never intended to be anything more than temporary gestures. But this does not lessen their importance. These giant carvings are a fascinating glimpse into the minds of their creators and how they viewed the landscape in which they lived.

Thực tế là các geoglyphs có thể biến mất dễ dàng, cùng với các nghi thức và ý nghĩa liên quan của chúng, cho thấy rằng chúng không bao giờ được dự định là bất cứ thứ gì khác ngoài những cử chỉ tạm thời. Nhưng điều này không làm giảm tầm quan trọng của chúng. Những hình chạm khắc khổng lồ này là một cái nhìn hấp dẫn về tâm trí của những người tạo ra chúng và cách họ nhìn cảnh quan nơi họ sống.

IELTS Reading. Questions 1-8

Questions 1-8

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 1-8 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

Giải thích đáp án các câu 1-8

Câu 1:

Most geoglyphs in England are located in a particular area of the country.

=> Đáp án Câu 1: TRUE

Dẫn chứng trong đoạn 1: 

Thông tin trùng khớp trong câu hỏi và trong bài văn:

 • most = the vast majority
 • geoglyphs = hill figures
 • a particular area = on the chalk downlands of the country’s southern counties

Câu 2:

There are more geoglyphs in the shape of a horse than any other creature.

=> Đáp án Câu 2: NOT GIVEN

Dẫn chứng trong đoạn 1: 

The figures include giants, horses, crosses and regimental badges.

Đoạn văn có nêu các hình dạng khác ngoài ngựa, tuy nhiên không có so sánh về số lượng giữa chúng.

Câu 3:

The White Horse has recently been re-dated and shown to be even older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age date.

=> Đáp án Câu 3: TRUE

Dẫn chứng trong đoạn 2: 

Thông tin trùng khớp trong câu hỏi và trong bài văn:

 • a recent dating = has recently been re-dated
 • were mistaken about its age = to be older than its previously assigned ancient pre-Roman Iron Age date

Câu 4:

Historians have come to an agreement about the origins of the Long Man of Wilmington.

=> Đáp án Câu 4: FALSE

Dẫn chứng trong đoạn 2: 

Thông tin đối lập trong câu hỏi và trong bài văn:

 • have come to an agreement >< more controversial

Câu 5:

Geoglyphs were created by people placing white chalk on the hillside.

=> Đáp án Câu 5: FALSE

Dẫn chứng trong đoạn 3: 

Thông tin đối lập trong câu hỏi và trong bài văn:

 • place white chalk on the hillside >< remove the overlying grass to reveal the gleaming white chalk below

Câu 6:

Many geoglyphs in England are no longer visible.

=> Đáp án Câu 6: TRUE

Dẫn chứng trong đoạn 3: 

Thông tin trùng khớp trong câu hỏi và trong bài văn:

 • many geoglyphs = the vast majority of hill figures
 • no longer visible = have disappeared

Câu 7:

The shape of some geoglyphs has been altered over time.

=> Đáp án Câu 7: TRUE

Dẫn chứng trong đoạn 3: 

Thông tin trùng khớp trong câu hỏi và trong bài văn:

 • the shape = the outline
 • has been altered = change
 • over time = over hundreds of years

Câu 8:

The fame of the Uffington White Horse is due to its size.

=> Đáp án Câu 8: NOT GIVEN

Dẫn chứng trong đoạn 4: 

The Uffington White Horse is a unique, stylised representation of a horse consisting of a long, sleek back, thin disjointed legs, a streaming tail, and a bird-like beaked head. The elegant creature almost melts into the landscape.

Đoạn văn miêu tả ngựa trắng nhưng không có thông tin về yếu tố khiến nó trở nên nổi tiếng là gì.

Questions 9-13

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Câu 9:

The location of the Uffington White Horse:

●   a distance of 2.5 km from Uffington village

●   near an ancient road known as the 9 ……………

=> Đáp án Câu 9: Ridgeway

Dẫn chứng trong đoạn 4: 

The horse is situated 2.5 km from Uffington village on a steep slope close to the Late Bronze Age (c. 7th century BCE) hillfort of Uffington Castle and below the Ridgeway, a long-distance Neolithic track.

 • The location of the Uffington White Horse = The horse is situated
 • an ancient road = a long-distance Neolithic** track
 • near = below

Câu 10:

Dating the Uffington White Horse:

●   first reference to White Horse Hill appears in 10 ………… from the 1070s

=> Đáp án Câu 10: documents

Dẫn chứng trong đoạn 6: 

The earliest evidence of a horse at Uffington is from the 1070s CE when ‘White Horse Hill’ is mentioned in documents from the nearby Abbey of Abingdon…

 • first reference = the earliest evidence
 • White Horse Hill = a horse at Uffington
 • appears in = mentioned in

Câu 11:

Dating the Uffington White Horse:

●   according to analysis of the surrounding 11 ………, the Horse is Late Bronze Age / Early Iron Age

=> Đáp án Câu 11: soil

Dẫn chứng trong đoạn 7: 

However, in 1995 Optically Stimulated Luminescence (OSL) testing was carried out by the Oxford Archaeological Unit on soil from two of the lower layers of the horse’s body, and from another cut near the base.

 • analysis = OSL testing
 • the surrounding = from two of the lower layers of the horse’s body, and from another cut near the base

Câu 12:

Possible reasons for creation of the Uffington White Horse:

●   was a representation of goddess Epona – associated with protection of horses and 12……………

=> Đáp án Câu 12: fertility

Dẫn chứng trong đoạn 8: 

Some researchers see the horse as representing the Celtic horse goddess Epona, who was worshipped as a protector of horses, and for her associations with fertility.

 • a representation of goddess Epona = representing the Celtic horse goddess Epona
 • protection of horses = a protector of horses
 • associated with = her associations with

Câu 13:

Possible reasons for creation of the Uffington White Horse:

●   was a representation of a Welsh goddess called 13 …………………

=> Đáp án Câu 13: Rhiannon

Dẫn chứng trong đoạn 8: 

It is possible that the carving represents a goddess in native mythology, such as Rhiannon, described in later Welsh mythology as a beautiful woman dressed in gold and riding a white horse.

 • a representation = represents
 • a Welsh goddess = a goddess described in later Welsh mythology

Bí quyết chinh phục IELTS Reading

Để đạt điểm cao trong IELTS Reading, bạn nên nắm rõ tips và chiến lược để làm bài với từng dạng đề cụ thể. Dù scanning và skimming là 2 kỹ năng nhất định phải dùng trong bài thi IELTS nhưng tùy từng dạng, chúng ta sẽ áp dụng ở những bước khác nhau.

Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục IELTS Reading của Universal Language Center và cùng tìm hiểu bí quyết chinh phục từng dạng đề thi IELTS Reading bạn nhé!

Để liên tục đánh giá trình độ hiện tại, hãy tham khảo bài thi tại đây: http://m.me/universal.edu.vn/

Hoặc tham dự thi thử bài thi IELTS IDP miễn phí tại các cơ sở của Universal Language Center:

 • Cơ Sở 01: 262 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Cơ Sở 02: 114 Hoàng Như Tiếp, Long Biên, Hà Nội
 • Cơ Sở 03: 12/36 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội
 • Cơ Sở 04: 619 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
 • Cơ Sở 05: 23 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Cơ Sở 06: 222 Lý Nam Đế, Tân Quang, Tuyên Quang
 • VPTNĐK: 1/58 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Tham khảo khóa học IELTS Cam kết đầu ra 7.5+ tại Universalhttps://universal.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ielts-mastery/

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Khóa học nổi bật

Đảm bảo đầu ra IELTS 5.0 +. Tiếp tục bổ sung từ vựng tiếng Anh học thuật qua 5 chủ đề lớn, nâng cao ngữ pháp với 7 chủ điểm quan trọng và thành thạo phương pháp học IELTS từng kỹ năng
Danh mụcMục tiêuĐối tượngNỘI DUNG CHI TIẾT Mục tiêu Đối tượng NỘI DUNG CHI TIẾT Từ vựng Tăng tối thiểu 1.000 gốc từ vựng nâng cao với các chủ đề mở rộng như: – Công sở,– Du lịch,– Xã hội,– Giao thông,– Văn hoá.Mỗi Unit trong giáo trình đều có một bảng từ mới theo chủ đề, […]
Đảm bảo đầu ra IELTS 7.5+. Khóa học được thiết kế đặc biệt với các giáo trình nâng cao chuyên sâu nhằm cải thiện tối đa band điểm của toàn bộ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Cung cấp toàn bộ các chiến thuật hiệu quả về Từ vựng, Ngữ pháp tốc độ làm bài và sự tự tin để bứt phá.
Đảm bào đầu ra TOEIC 600+. Cung cấp những chiến lược để xử lý từng loại câu hỏi theo từng chủ đề. Hoàn chỉnh hệ thống Âm (Phát âm, Trọng âm, Ngữ điệu, Nối âm) để ứng dụng vào kỹ năng Nghe và mở rộng thêm 2.000 gốc từ vựng chuyên ngành chắc chắn sẽ gặp trong bài thi TOEIC, đảm bảo Nghe hiểu tối thiểu 70% nội dung mỗi đoạn hội thoại với giọng bản ngữ. Thành thạo vận dụng Skimming và Scanning trong bài đọc nhằm hiểu trọn vẹn các chi tiết của bài đọc

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

  Đăng ký email để nhận bản tin IELTS mới nhất của chúng tôi. Xin cám ơn !
  Đăng ký nhận tin và tài liệu miễn phí