Test IELTS

The Dead Sea Scrolls

18 Tháng Chín, 2023 | 260 lượt xem

Giải chi tiết bài thi IELTS Reading Cambridge 17. Test 2. Passage 1. The Dead Sea Scrolls. Những Cuộn Sách Biển Chết.

(Đoạn 1)

n late 1946 or early 1947, three Bedouin teenagers were tending their goats and sheep near the ancient settlement of Qumran, located on the northwest shore of the Dead Sea in what is now known as the West Bank. One of these young shepherds tossed a rock into an opening on the side of a cliff and was surprised to hear a shattering sound. He and his companions later entered the cave and stumbled across a collection of large clay jars, seven of which contained scrolls with writing on them. The teenagers took the seven scrolls to a nearby town where they were sold for a small sum to a local antiquities dealer. Word of the find spread, and Bedouins and archaeologists eventually unearthed tens of thousands of additional scroll fragments from 10 nearby caves; together they make up between 800 and 900 manuscripts. It soon became clear that this was one of the greatest archaeological discoveries ever made.

Vào cuối năm 1946 hoặc đầu năm 1947, có 3 thiếu niên du mục ở khu sa mạc Ả Rập đang chăn dê và cừu gần khu dân cư cổ đại Qumran, nằm trên bờ Tây Bắc của Biển Chết, ngày nay được gọi là Bờ Tây. Một trong số họ đã ném một hòn đá vào một khe hở bên vách đá và ngạc nhiên khi nghe thấy một âm thanh như tiếng vỡ. Sau đó, cậu và những người bạn đồng hành của mình đã đi vào cái hang đó và tình cờ bắt gặp một bộ sưu tập lọ bằng đất sét lớn, bảy trong số đó chứa các cuộn giấy có chữ viết. Những thiếu niên này đã mang bảy cuộn giấy đến một thị trấn gần đó, và bán chúng với giá thấp cho một nhà buôn cổ vật địa phương. Tin đồn về phát hiện này lan rộng, người Ả Rập du mục và các nhà khảo cổ cuối cùng đã khai quật thêm hàng chục nghìn cuộn giấy từ 10 hang động gần đó; tất cả tạo thành khoảng 800 đến 900 bản thảo. Rõ ràng đây là một trong những khám phá khảo cổ học vĩ đại nhất từng được thực hiện.

(Đoạn 2)

The origin of the Dead Sea Scrolls, which were written around 2,000 years ago between 150 BCE and 70 CE, is still the subject of scholarly debate even today. According to the prevailing theory, they are the work of a population that inhabited the area until Roman troops destroyed the settlement around 70 CE. The area was known as Judea at that time, and the people are thought to have belonged to a group called the Essenes, a devout Jewish sect

Được viết cách đây khoảng 2.000 năm từ năm 150 trước Công nguyên đến năm 70 sau Công Nguyên, nguồn gốc của các cuộn giấy Biển Chết này vẫn là chủ đề gây tranh cãi của của các học giả cho đến tận ngày nay. Theo các giả thuyết trước đó, chúng là tác phẩm của một cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực cho đến khi quân đội La Mã phá hủy khu định cư vào khoảng năm 70 sau Công nguyên. Vào thời đó, khu vực này được gọi là Judea, và họ cho rằng những người dân này thuộc một nhóm gọi là Essenes, một giáo phái Do Thái sùng đạo.

(Đoạn 3)

The majority of the texts on the Dead Sea Scrolls are in Hebrew, with some fragments written in an ancient version of its alphabet thought to have fallen out of use in the fifth century BCE. But there are other languages as well. Some scrolls are in Aramaic, the language spoken by many inhabitants of the region from the sixth century BCE to the siege of Jerusalem in 70 CE. In addition, several texts feature translations of the Hebrew Bible into Greek.

Hầu hết chữ viết trên các cuộn giấy từ Biển Chết được viết bằng tiếng Do Thái, một số đoạn thì được viết bằng phiên bản cổ đại của bảng chữ cái mà được cho là không còn được sử dụng trong thế kỉ thứ 5 trước Công Nguyên. Tuy nhiên cũng có một số ngôn ngữ khác được sử dụng. Một vài cuốn được viết bằng tiếng Aram, ngôn ngữ của những cư dân địa phương từ thế kỉ thứ 6 trước Công Nguyên cho đến thời điểm diễn ra cuộc vây hãm thành Jerusalem vào năm 70 sau Công Nguyên. Ngoài ra, nhiều văn bản có bản dịch của Kinh Thánh Do Thái sang tiếng Hy Lạp

(Đoạn 4)

The Dead Sea Scrolls include fragments from every book of the Old Testament of the Bible except for the Book of Esther. The only entire book of the Hebrew Bible preserved among the manuscripts from Qumran is Isaiah; this copy, dated to the first century BCE, is considered the earliest biblical manuscript still in existence. Along with biblical texts, the scrolls include documents about sectarian regulations and religious writings that do not appear in the Old Testament.

Những cuộn giấy từ Biển Chết bao gồm nhiều phần trích của từng cuốn sách của Kinh Cựu Ước của Kinh Thánh, ngoại trừ cuốn sách của Esther. Cuốn sách hoàn chỉnh duy nhất của Kinh Thánh Do Thái được giữ gìn trong số các bản viết tay từ Qumran là Isaiah; bản sao này có niên đại từ thế kỉ thứ 1 trước Công Nguyên, được cho là bản viết tay về kinh thánh lâu đời nhất mà vẫn còn tồn tại. Cùng với những văn bản kinh thánh, những cuộn giấy này bao gồm những văn bản về quy ước giáo phái và bài viết về tôn giáo mà không xuất hiện trong Kinh Cựu Ước.

(Đoạn 5)

The writing on the Dead Sea Scrolls is mostly in black or occasionally red ink, and the scrolls themselves are nearly all made of neither parchment (animal skin) or an early form of paper called ‘papyrus’. The only exception is the scroll numbered 3Q15, which was created out of a combination of copper and tin. Known as the Copper Scroll, this curious document features letters chiselled onto metal – perhaps, as some have theorized, to better withstand the passage of time. One of the most intriguing manuscripts from Qumran, this is a sort of ancient treasure map that lists dozens of gold and silver caches. Using an unconventional vocabulary and odd spelling, it describes 64 underground hiding places that supposedly contain riches buried for safekeeping. None of these hoards have been recovered, possibly because the Romans pillaged Judea during the first century CE. According to various hypotheses, the treasure belonged to local people, or was rescued from the Second Temple before its destruction or never existed to begin with.

Hầu hết chữ viết trên các cuộn giấy này được viết bằng mực đen, hoặc thingr thoảng là mực đỏ, và chất liệu của các cuộn giấy thường là giấy da (từ động vật) hoặc là giấy cói (một loại giấy từ thời cổ). Ngoại lệ duy nhất là cuộn được đánh số 3Q15, nó được tạo nên bởi sự kết hợp giữa đồng và thiếc. Được biết đến như là Cuộn Đồng, văn bản kì lạ này có các kí tự được khắc lên kim loại – theo một vài giả thuyết thì có lẽ là để chống chọi tốt hơn với thời gian. Là một trong những bản thảo thú vị nhất từ Qumran, đây là một loại bản đồ kho báu cổ đại lưu trữ thông tin về hàng chục chỗ chôn giấu vàng và bạc. Bằng việc sử dụng những từ vựng và kí tự kì lạ, độc đáo; nó mô tả 64 nơi cất giấu dưới lòng đất được cho là chôn tài sản quý giá cho an toàn. Tuy nhiên, không một nơi cất giấu nào được tìm thấy, có thể là do người La Mã đã cướp phá Judea trong suốt thế kỉ thứ 1 sau Công Nguyên. Theo như nhiều giả thuyết khác nhau, kho báu này thuộc về dân địa phương hoặc được giải cứu từ Đền thờ thứ hai trước khi nó bị phả hủy, hoặc đơn giản chúng chưa hề tồn tại.

(Đoạn 6)

Some of the Dead Sea Scrolls have been on interesting journeys. In 1948, a Syrian Orthodox archbishop known as Mar Samuel acquired four of the original seven scrolls from a Jerusalem shoemaker and part-time antiquity dealer, paying less than $100 for them. He then travelled to the United States and unsuccessfully offered them to a number of universities, including Yale. Finally, in 1954, he placed an advertisement in the business newspaper The Wall Street Journal – under the category ‘Miscellaneous Items for Sale’ – that read: “Biblical Manuscripts dating back to at least 200 B.C. are for sale. This would be an ideal gift to an educational or religious institution by an individual or group” Fortunately, Israeli archaeologist and statesman Yigael Yadin negotiated their purchase and brought the scrolls back to Jerusalem, where they remain to this day.

Một vài cuộn giấy từ Biển Chết đã trải qua những cuộc hành trình khá thú vị. Năm 1948, một tổng giảm mục chính thống người Syria tên Mar Sumuel có được bốn trong bảy cuộn giấy gốc từ một thợ đóng giày và một nhà buôn đồ cổ bán thời gian ở Jerusalem và đã trả chưa đến 100 đô cho chúng. Sau đó, ông ta đến Mỹ và thất bại khi đề nghị bán lại các cuộn giấy này cho các trường đại học, bao gồm cả Yale. Cuối cùng, vào 1954, ông ấy đăng quảng cáo trên tờ báo kinh doanh The Wall Street – với tựa đề “Những món đồ linh tinh cần bán” – viết rằng “Cần bán những bản viết tay kinh thánh có niên đại ít nhất 200 năm trước Công Nguyên. Đây sẽ là một món quà lí tưởng dành cho tổ chức giáo dục và tôn giáo được thành lập bởi cá nhân hoặc nhóm”. May mắn thay, một nhà khảo cổ học và cũng là một chính khách người Isarel đã thương lượng mua và mang lại về Jerusalem, nơi chúng được cất giữ mãi cho đến ngày nay.

(Đoạn 7)

In 2017, researchers from the University of Haifa restored and deciphered one of the last untranslated scrolls. The university’s Eshbal Ratson and Jonathan Ben-Dov spent one year reassembling the 60 fragments that make up the scroll. Deciphered from a band of coded text on parchment, the find provides insight into the community of people who wrote it and the 364-day calendar they would have used. The scroll names celebrations that indicate shifts in seasons and details two yearly religious events known from another Dead Sea Scroll. Only one more known scroll remains untranslated.

Năm 2017, những nhà nghiên cứu từ Đại học Haifa đã khôi phục và giải mã một trong những cuộn giấy chưa được dịch trước đó. Eshbal Ratson và Jonathan Ben-Dov đã mất một năm để lắp ráp lại 60 mảnh vụn từ cuộn giấy. Sau khi giải mã một dãy kí tự được mã hóa trên giấy da thì phát hiện đã này cho chúng ta thông tin về cộng đồng đã viết cuộn giấy và lịch 364 ngày mà họ đã từng sử dụng. Cuộn giấy kể tên những dịp kỉ niệm đặc biệt như những thay đổi trong các mùa và những chi tiết về hai sự kiện tôn giáo hàng năm mà được biết đến từ một cuộn giấy ở Biển Chết khác. Chỉ còn một cuộn được biết đến nhiều hơn thì vẫn chưa được giải mã.

IELTS Reading. Questions 1-5

Questions 1-5
Complete the notes below.
Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.
The Dead Sea Scrolls
Discovery
Qumran, 1946/7
●   three Bedouin shepherds in their teens were near an opening on side of cliff
●   heard a noise of breaking when one teenager threw a 1 ……………………
●   teenagers went into the 2 …………………… and found a number of containers made of 3 ……………………
The scrolls
●   date from between 150 BCE and 70 CE
●   thought to have been written by group of people known as the 4 ……………………
●   written mainly in the 5 …………………… language
●   most are on religious topics, written using ink on parchment or papyrus

Cách tiếp cận, chiến thuật làm bài với dạng điền từ:

 • Bước 1: Đọc đề bài và xác định giới hạn từ (ONE WORD)
 • Bước 2: Đọc các câu hỏi và gạch chân từ khóa
 • Bước 3: Xác định thông tin cần điền ở mỗi câu, có thể đưa ra phán đoán
 • Bước 4: Sử dụng kỹ năng scanning tìm từ khóa đã gạch chân trong bài, chú ý đến các từ khóa cố định (ít có khả năng paraphrase), và đọc xung quanh các từ khóa đó.
 • Bước 5: Chú ý đến từ đúng từ loại và sát nghĩa nhất với thông tin cần điền đã xác định ở bước 3.
 • Bước 6: Chọn từ để điền, check lại ý nghĩa của câu hợp lý và đảm bảo không vượt quá giới hạn từ.

Giải thích đáp án chi tiết câu 1-5

Câu 1:heard a noise of breaking when one teenager threw a 1 ……………………
 • Dịch nghĩa: nghe được một tiếng vỡ khi một thiếu niên ném một ____
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 1, chú ý từ khóa

One of these young shepherds tossed a rock into an opening on the side of a cliff and was surprised to hear a shattering sound.

Một trong số họ đã ném một hòn đá vào một khe hở bên vách đá và ngạc nhiên khi nghe thấy một âm thanh như tiếng vỡ.

 • Tóm tắt thông tin và điền từ

Đề bài hỏi: một thiếu niên đã ném cái gì?

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

heard a noise of breaking = to hear a shattering sound

threw  = tossed

=> Đáp án cần điền là: rock

Câu 2:teenagers went into the 2 …………………… and found a number of containers …
 • Dịch nghĩa: các thiếu niên đi vào _____ và tìm thấy nhiều lọ chứa…
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 1, chú ý từ khóa

He and his companions later entered the cave and stumbled across a collection of large clay jars, seven of which contained scrolls with writing on them.

Sau đó, cậu và những người bạn đồng hành của mình đã đi vào cái hang đó và tình cờ bắt gặp một bộ sưu tập lọ bằng đất sét lớn, bảy trong số đó chứa các cuộn giấy có chữ viết.

 • Tóm tắt thông tin và điền từ

Đề bài hỏi: các thiếu niên đã đi vào đâu?

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

teenagers  = he and his companions …

went into = entered

=> Đáp án cần điền là: cave

Câu 3:teenagers went into the 2 …………………… and found a number of containers made of 3 ……………………
 • Dịch nghĩa: các thiếu niên đi vào _____ và tìm thấy nhiều lọ chứa làm bằng ____
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 1, chú ý từ khóa

He and his companions later entered the cave and stumbled across a collection of large clay jars, seven of which contained scrolls with writing on them.

Sau đó, cậu và những người bạn đồng hành của mình đã đi vào cái hang đó và tình cờ bắt gặp một bộ sưu tập lọ bằng đất sét lớn, bảy trong số đó chứa các cuộn giấy có chữ viết.

 • Tóm tắt thông tin và điền từ

Đề bài hỏi: các thiếu niên đã tìm thấy các lọ chứa làm bằng gì?

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

found = stumbled across

a number of = a collection of

containers = jars      

=> Đáp án cần điền là: clay

Câu 4: The scrollsthought to have been written by group of people known as the 4………….
 • Dịch nghĩa: những cuộn giấy được cho là đã viết bởi một nhóm người mà được biết đến là _____
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 2, chú ý từ khóa

According to the prevailing theory, they are the work of a population that inhabited the area until Roman troops destroyed the settlement around 70 CE. The area was known as Judea at that time, and the people are thought to have belonged to a group called the Essenes, a devout Jewish sect.

Theo các giả thuyết trước đó, chúng là tác phẩm của một cộng đồng dân cư sinh sống trong khu vực cho đến khi quân đội La Mã phá hủy khu định cư vào khoảng năm 70 sau Công nguyên. Vào thời đó, khu vực này được gọi là Judea, và họ cho rằng những người dân này thuộc một nhóm gọi là Essenes, một giáo phái Do Thái sùng đạo.

 • Tóm tắt thông tin và điền từ

Đề bài hỏi: các cuộn giấy được cho là viết bởi ai?

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

have been written by group of people = are the work of a population 

people known as _____ = the people are thought to have belonged to a group    

=> Đáp án cần điền là: Essenes

Câu 5: The scrolls – written mainly in the 5 …………………… language
 • Dịch nghĩa: những cuộn giấy được viết chủ yếu bởi ngôn ngữ _____
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 3, chú ý từ khóa

The majority of the texts on the Dead Sea Scrolls are in Hebrew, with some fragments written in an ancient version of its alphabet thought to have fallen out of use in the fifth century BCE.

Hầu hết chữ viết trên các cuộn giấy từ Biển Chết được viết bằng tiếng Do Thái, một số đoạn thì được viết bằng phiên bản cổ đại của bảng chữ cái mà được cho là không còn được sử dụng trong thế kỉ thứ 5 trước Công Nguyên.

 • Tóm tắt thông tin và điền từ

Đề bài hỏi: ngôn ngữ chính được viết trên các cuộn giấy?

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

written mainly in = the majority of the texts are in

=> Đáp án cần điền là: Hebrew

IELTS Reading. Questions 6-13

Questions 6 – 13
TRUE/FALSE/NOT GIVEN
6   The Bedouin teenagers who found the scrolls were disappointed by how little money they received for them.
7   There is agreement among academics about the origin of the Dead Sea Scrolls.
8   Most of the books of the Bible written on the scrolls are incomplete.
9   The information on the Copper Scroll is written in an unusual way.
10   Mar Samuel was given some of the scrolls as a gift.
11   In the early 1950s, a number of educational establishments in the US were keen to buy scrolls from Mar Samuel.
12   The scroll that was pieced together in 2017 contains information about annual occasions in the Qumran area 2,000 years ago.
13   Academics at the University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll.

Chiến thuật làm bài với dạng TRUE/ FALSE/ NOT GIVEN

 • Bước 1: Đọc các câu hỏi và gạch chân từ khóa
 • Bước 2: Sử dụng kỹ năng scanning tìm từ khóa đã gạch chân trong bài, chú ý đến các từ khóa cố định (ít có khả năng paraphrase), và đọc xung quanh các từ khóa đó.
 • Bước 3: Xác định các cụm từ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc thông tin nào chưa đủ kết luận giữa các từ khóa trong câu hỏi và thông tin trong bài.

TIPS

 • 1. Luôn ghi đầy đủ True/ False/ Not Given – đừng bao giờ viết tắt!
 • 2. Các câu có chứa trạng từ tần suất như ALWAYS, OFTEN, HARDLY, NEVER… thường sẽ là FALSE.
 • 3. Các câu có chứa lượng từ cực điểm như ALL, ONLY thường sẽ là FALSE.
 • 4. Các câu có chứa từ khuyết thiếu như SHOULD, MUST… thường sẽ là FALSE.
 • 5. Thứ tự của các câu hỏi sẽ follow đúng thứ tự thông tin trong bài đọc. Thế nên nếu đến câu nào mà tìm mãi tìm mãi không thấy thông tin thì ĐỪNG quay lại đọc từ đầu, hãy mạnh dạn chọn NOT GIVEN và làm tiếp câu sau.
 • 6. 100% những câu có đáp án TRUE/ FALSE sẽ chứa những từ đồng nghĩa (synonyms) hoặc là paraphrase (viết lại theo từ vựng, cấu trúc khác) của đoạn văn.
 • 7. KHÔNG BAO GIỜ chọn TRUE cho những câu mà 80% key words ở câu hỏi Y HỆT key words trong bài đọc.
 • 8. 90% dạng bài này sẽ có đủ các đáp án True/false/Not given nên nếu bài của bạn đang chỉ có 2 lựa chọn thôi thì nên cân nhắc kỹ nhé!!

Giải thích chi tiết đáp án từng câu: 6-13

Câu 6:The Bedouin teenagers who found the scrolls were disappointed by how little money they received for them.
 • Dịch nghĩa: Các thiếu niên phát hiện ra các cuộn giấy đã thất vọng vì số tiền ít ỏi nhận được khi bán chúng.
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 1, chú ý các từ khóa:

The teenagers took the seven scrolls to a nearby town where they were sold for a small sum to a local antiquities dealer. Word of the find spread, and Bedouins and archaeologists eventually unearthed tens of thousands of additional scroll fragments from 10 nearby caves; together they make up between 800 and 900 manuscripts.

Những thiếu niên này đã mang bảy cuộn giấy đến một thị trấn gần đó, và bán chúng với giá thấp cho một nhà buôn cổ vật địa phương. Tin đồn về phát hiện này lan rộng, người Ả Rập du mục và các nhà khảo cổ cuối cùng đã khai quật thêm hàng chục nghìn cuộn giấy từ 10 hang động gần đó; tất cả tạo thành khoảng 800 đến 900 bản thảo.. 

 • Tóm tắt thông tin và so sánh

Đề bài nêu: các thiếu niên thất vọng vì số tiền bán giấy quá ít.

Đoạn văn đề cập đến số tiền bán giấy là nhỏ, nhưng không nhắc đến về việc các thiếu niên có thất vọng hay không

=> không đủ thông tin

=> Đáp án là NOT GIVEN

Câu 7:There is agreement among academics about the origin of the Dead Sea Scrolls.
 • Dịch nghĩa: Có sự đồng thuận giữa các học giả về nguồn gốc của các cuộn giấy Biển Chết.
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 2 chú ý các từ khóa:

The origin of the Dead Sea Scrolls, which were written around 2,000 years ago between 150 BCE and 70 CE, is still the subject of scholarly debate even today

Được viết cách đây khoảng 2.000 năm từ năm 150 trước Công nguyên đến năm 70 sau Công Nguyên, nguồn gốc của các cuộn giấy Biển Chết này vẫn là chủ đề gây tranh cãi của của các học giả cho đến tận ngày nay.

 • Tóm tắt thông tin và so sánh

Đề bài nêu: có sự đồng thuận giữa các học giả

Đoạn văn nói: đây vẫn là chủ đề gây tranh cãi giữa các học giả

=> thông tin đối lập

=> Đáp án là FALSE

Câu 8:Most of the books of the Bible written on the scrolls are incomplete.
 • Dịch nghĩa: Hầu hết các cuốn sách về Kinh thánh được viết trên các cuộn giấy là chưa hoàn chỉnh.
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 4, chú ý các từ khóa:

The Dead Sea Scrolls include fragments from every book of the Old Testament of the Bible except for the Book of Esther. The only entire book of the Hebrew Bible preserved among the manuscripts from Qumran is Isaiah; this copy, dated to the first century BCE, is considered the earliest biblical manuscript still in existence. 

Những cuộn giấy từ Biển Chết bao gồm nhiều phần trích của từng cuốn sách của Kinh Cựu Ước của Kinh Thánh, ngoại trừ cuốn sách của Esther. Cuốn sách hoàn chỉnh duy nhất của Kinh Thánh Do Thái được giữ gìn trong số các bản viết tay từ Qumran là Isaiah; bản sao này có niên đại từ thế kỉ thứ 1 trước Công Nguyên, được cho là bản viết tay về kinh thánh lâu đời nhất mà vẫn còn tồn tại.

 • Tóm tắt thông tin và so sánh

Đề bài nêu: cuốn sách về Kinh thánh trong các cuộn giấy chưa hoàn chỉnh.

Đoạn văn nói: các cuộn giấy chỉ chứa những mảng trích đoạn, chỉ có một cuốn hoàn chỉnh duy nhất ở một nơi khác là Isaiah…

=> thông tin trùng khớp

=> Đáp án là TRUE

Câu 9:The information on the Copper Scroll is written in an unusual way.
 • Dịch nghĩa: Thông tin trên cuộn giấy Đồng được viết theo một cách khác lạ.
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 5, chú ý các từ khóa:

Known as the Copper Scroll, this curious document features letters chiselled onto metal-perhaps, as some have theorized, to better withstand the passage of time. … Using an unconventional vocabulary and odd spelling, it describes 64 underground hiding places

Được biết đến như là Cuộn Đồng, văn bản kì lạ này có các kí tự được khắc lên kim loại – theo một vài giả thuyết thì có lẽ là để chống chọi tốt hơn với thời gian. … Bằng việc sử dụng những từ vựng và kí tự kì lạ, độc đáo; nó mô tả 64 nơi cất giấu dưới lòng đất được cho là chôn tài sản quý giá cho an toàn. 

 • Tóm tắt thông tin và so sánh

Đề bài nêu: cuộn Đồng được viết theo cách khác lạ

Đoạn văn nói: cuộn Đồng sử dụng những từ vựng lạ và kí tự độc đáo

=> thông tin trùng khớp

=> Đáp án là TRUE

Câu 10:Mar Samuel was given some of the scrolls as a gift.
 • Dịch nghĩa: Mar Samuel được tặng một số cuộn giấy.
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 6, chú ý các từ khóa:

Mar Samuel acquired four of the original seven scrolls from a Jerusalem shoemaker and part-time antiquity dealer, paying less than $100 for them.

Năm 1948, một tổng giảm mục chính thống người Syria tên Mar Sumuel có được bốn trong bảy cuộn giấy gốc từ một thợ đóng giày và một nhà buôn đồ cổ bán thời gian ở Jerusalem và đã trả chưa đến 100 đô cho chúng.  

 • Tóm tắt thông tin và so sánh

Đề bài nêu: Samuel được tặng các cuộn giấy.

Đoạn văn nói: Samuel phải trả tiền để mua các cuộn giấy.

=> thông tin đối lập

=> Đáp án là FALSE

Câu 11:In the early 1950s, a number of educational establishments in the US were keen to buy scrolls from Mar Samuel.
 • Dịch nghĩa: Vào đầu những năm 1950, một số các tổ chức giáo dục ở Mỹ có hứng thú mua lại các cuộn giấy từ Samuel.
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 6, chú ý các từ khóa:

He then travelled to the United States and unsuccessfully offered them to a number of universities, including Yale. Finally, in 1954, he placed an advertisement in the business newspaper The Wall Street Journal – under the category ‘Miscellaneous Items for Sale…

Sau đó, ông ta đến Mỹ và thất bại khi đề nghị bán lại các cuộn giấy này cho các trường đại học, bao gồm cả Yale. Cuối cùng, vào 1954, ông ấy đăng quảng cáo trên tờ báo kinh doanh The Wall Street – với tựa đề “Những món đồ linh tinh cần bán” – viết rằng “Cần bán những bản viết tay kinh thánh có niên đại ít nhất 200 năm trước Công Nguyên.

 • Tóm tắt thông tin và so sánh

Đề bài nêu: Một số tổ chức giáo dục muốn mua các cuộn giấy từ Samuel

Đoạn văn nói: Samuel thất bại trong việc bán các cuộn giấy cho các trường đại học, phải rao bán trên mạng

=> thông tin đối lập

=> Đáp án là FALSE

Câu 12:The scroll that was pieced together in 2017 contains information about annual occasions in the Qumran area 2,000 years ago.
 • Dịch nghĩa: Cuộn giấy được ghép lại vào 2017 chứa các thông tin về những sự kiện hàng năm ở khu vực Qumran vào 2000 năm trước.
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 6, chú ý các từ khóa:

In 2017, researchers from the University of Haifa restored and deciphered one of the last untranslated scrolls. The university’s Eshbal Ratson and Jonathan Ben-Dov spent one year reassembling the 60 fragments that make up the scroll. Deciphered from a band of coded text on parchment, the find provides insight into the community of people who wrote it and the 364-day calendar they would have used. The scroll names celebrations that indicate shifts in seasons and details two yearly religious events known from another Dead Sea Scroll. Only one more known scroll remains untranslated.

Năm 2017, những nhà nghiên cứu từ Đại học Haifa đã khôi phục và giải mã một trong những cuộn giấy chưa được dịch trước đó. Eshbal Ratson và Jonathan Ben-Dov đã mất một năm để lắp ráp lại 60 mảnh vụn từ cuộn giấy. Sau khi giải mã một dãy kí tự được mã hóa trên giấy da thì phát hiện đã này cho chúng ta thông tin về cộng đồng đã viết cuộn giấy và lịch 364 ngày mà họ đã từng sử dụng. Cuộn giấy kể tên những dịp kỉ niệm đặc biệt như những thay đổi trong các mùa và những chi tiết về hai sự kiện tôn giáo hàng năm mà được biết đến từ một cuộn giấy ở Biển Chết khác. Chỉ còn một cuộn được biết đến nhiều hơn thì vẫn chưa được giải mã.

 • Tóm tắt thông tin và so sánh

Đề bài nêu: Cuộn giấy chứa thông tin về những sự kiện hàng năm ở Qumran.

Đoạn văn nói: Cuộn giấy nói về các ngày kỷ niệm theo mùa và chi tiết về sự kiện tôn giáo hàng năm

=> thông tin trùng khớp

=> Đáp án là TRUE

Câu 13:Academics at the University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll.
 • Dịch nghĩa: Các học giả ở đại học Haifa đang nghiên cứu cách giải mã cuộn giấy cuối cùng.
 • Đọc dữ liệu từ đoạn 6, chú ý các từ khóa:

In 2017, researchers from the University of Haifa restored and deciphered one of the last untranslated scrolls. The university’s Eshbal Ratson and Jonathan Ben-Dov spent one year reassembling the 60 fragments that make up the scroll. 

Năm 2017, những nhà nghiên cứu từ Đại học Haifa đã khôi phục và giải mã một trong những cuộn giấy chưa được dịch trước đó. Eshbal Ratson và Jonathan Ben-Dov đã mất một năm để lắp ráp lại 60 mảnh vụn từ cuộn giấy. 

 • Tóm tắt thông tin và so sánh

Đề bài nêu: Các học giả đang nghiên cứu để giải mã cuộn giấy cuối cùng.

Đoạn văn nói: các học giả đã giải mã một trong các cuộn giấy cuối, nhưng chưa biết là cuộn giấy cuối cùng, cùng không nhắc đến họ có đang nghiên cứu ở hiện tại

=> Đáp án là NOT GIVEN

Bí quyết chinh phục IELTS Reading

Để đạt điểm cao trong IELTS Reading, bạn nên nắm rõ tips và chiến lược để làm bài với từng dạng đề cụ thể. Dù scanning và skimming là 2 kỹ năng nhất định phải dùng trong bài thi IELTS nhưng tùy từng dạng, chúng ta sẽ áp dụng ở những bước khác nhau.

Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục IELTS Reading của Universal Language Center và cùng tìm hiểu bí quyết chinh phục từng dạng đề thi IELTS Reading bạn nhé!

Để liên tục đánh giá trình độ hiện tại, hãy tham khảo bài thi tại đây: http://m.me/universal.edu.vn/

Hoặc tham dự thi thử bài thi IELTS IDP miễn phí tại các cơ sở của Universal Language Center:

 • Cơ Sở 01: 262 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Cơ Sở 02: 114 Hoàng Như Tiếp, Long Biên, Hà Nội
 • Cơ Sở 03: 12/36 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội
 • Cơ Sở 04: 619 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
 • Cơ Sở 05: 23 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Cơ Sở 06: 222 Lý Nam Đế, Tân Quang, Tuyên Quang
 • VPTNĐK: 1/58 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Tham khảo khóa học IELTS Cam kết đầu ra 7.5+ tại Universalhttps://universal.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ielts-mastery/

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Khóa học nổi bật

Đảm bảo đầu ra IELTS 5.0 +. Tiếp tục bổ sung từ vựng tiếng Anh học thuật qua 5 chủ đề lớn, nâng cao ngữ pháp với 7 chủ điểm quan trọng và thành thạo phương pháp học IELTS từng kỹ năng
Danh mụcMục tiêuĐối tượngNỘI DUNG CHI TIẾT Mục tiêu Đối tượng NỘI DUNG CHI TIẾT Từ vựng Tăng tối thiểu 1.000 gốc từ vựng nâng cao với các chủ đề mở rộng như: – Công sở,– Du lịch,– Xã hội,– Giao thông,– Văn hoá.Mỗi Unit trong giáo trình đều có một bảng từ mới theo chủ đề, […]
Đảm bảo đầu ra IELTS 7.5+. Khóa học được thiết kế đặc biệt với các giáo trình nâng cao chuyên sâu nhằm cải thiện tối đa band điểm của toàn bộ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Cung cấp toàn bộ các chiến thuật hiệu quả về Từ vựng, Ngữ pháp tốc độ làm bài và sự tự tin để bứt phá.
Đảm bào đầu ra TOEIC 600+. Cung cấp những chiến lược để xử lý từng loại câu hỏi theo từng chủ đề. Hoàn chỉnh hệ thống Âm (Phát âm, Trọng âm, Ngữ điệu, Nối âm) để ứng dụng vào kỹ năng Nghe và mở rộng thêm 2.000 gốc từ vựng chuyên ngành chắc chắn sẽ gặp trong bài thi TOEIC, đảm bảo Nghe hiểu tối thiểu 70% nội dung mỗi đoạn hội thoại với giọng bản ngữ. Thành thạo vận dụng Skimming và Scanning trong bài đọc nhằm hiểu trọn vẹn các chi tiết của bài đọc

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

  Đăng ký email để nhận bản tin IELTS mới nhất của chúng tôi. Xin cám ơn !
  Đăng ký nhận tin và tài liệu miễn phí