Test IELTS

I contain multitudes

22 Tháng Chín, 2023 | 1080 lượt xem

Giải đề IELTS Reading Cambridge 16. Test 2. Passage 2. I contain multitudes. Tôi chứa rất nhiều thứ.

Wendy Moore reviews Ed Yong’s book about microbes

Wendy Moore đánh giá cuốn sách về vi sinh vật của Ed Yong

(Đoạn 1)

(Question 14) Microbes, most of them bacteria, have populated this planet since long before animal life developed and they will outlive us. Invisible to the naked eye, they are ubiquitous. They inhabit the soil, air, rocks and water and are present within every form of life, from seaweed and coral to dogs and humans. And, as Yong explains in his utterly absorbing and hugely important book, we mess with them at our peril. 

Vi sinh vật, hầu hết là vi khuẩn, đã cư trú trên hành tinh này từ rất lâu trước khi sự sống của động vật phát triển và chúng sẽ tồn tại lâu hơn chúng ta. Vô hình với mắt thường, chúng có mặt khắp nơi. Chúng sống trong đất, không khí, đá và nước và có mặt trong mọi dạng sống, từ trong rong biển và san hô cho đến chó và người. Và, như Yong giải thích trong cuốn sách vô cùng hấp dẫn và cực kỳ quan trọng của mình, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nếu chúng ta gây rối với chúng.

(Đoạn 2)

Every species has its own colony of microbes, called a ‘microbiome’, and these microbes vary not only between species but also between individuals and within different parts of each individual. (Question 15) What is amazing is that while the number of human cells in the average person is about 30 trillion, the number of microbial ones is higher — about 39 trillion. At best, Yong informs us, we are only 50 percent human. Indeed, some scientists even suggest we should think of each species and its microbes as a single unit, dubbed a ‘holobiont’.

Mỗi loài có một quần thể vi sinh vật riêng, được gọi là ‘microbiome’, và những vi khuẩn này không chỉ khác nhau giữa các loài mà còn giữa các cá thể và trong các bộ phận khác nhau của mỗi cá thể. Điều đáng kinh ngạc là trong khi số lượng tế bào người ở một người trung bình là khoảng 30 nghìn tỷ, thì số lượng tế bào vi sinh vật lại cao hơn – khoảng 39 nghìn tỷ. Ở mức cao nhất, Yong cho chúng ta biết, cơ thể chúng ta chỉ có 50 phần trăm là con người. Thật vậy, một số nhà khoa học thậm chí còn gợi ý rằng chúng ta nên coi mỗi loài và vi sinh vật của nó là một đơn vị duy nhất, được gọi là ‘holobiont’.

(Đoạn 3)

In each human there are microbes that live only in the stomach, the mouth or the armpit and by and large they do so peacefully. So ‘bad’ microbes are just microbes out of context. Microbes that sit contentedly in the human gut (where there are more microbes than there are stars in the galaxy) can become deadly if they find their way into the bloodstream. These communities are constantly changing too. The right hand shares just one sixth of its microbes with the left hand. And, of course, we are surrounded by microbes. Every time we eat, we swallow a million microbes in each gram of food; we are continually swapping microbes with other humans, pets and the world at large.

Trong mỗi con người có những vi sinh vật chỉ sống trong dạ dày, miệng hoặc nách và nói chung chúng sống hòa bình. Vì vậy, vi khuẩn ‘xấu’ chỉ là vi sinh vật khi nhắc đến chúng không ở trong một ngữ cảnh cụ thể. Vi sinh vật sống yên ổn trong ruột người (nơi có nhiều vi  sinh vật hơn số sao trong thiên hà) có thể trở nên nguy hiểm nếu chúng xâm nhập vào máu. Những cộng đồng này cũng liên tục thay đổi. Tay phải chỉ chia sẻ 1/6 số vi sinh vật của nó với tay trái. Và, tất nhiên, xung quanh chúng ta là vi sinh vật. Mỗi lần ăn, chúng ta nuốt một triệu vi sinh vật trong mỗi gam thức ăn; chúng ta liên tục trao đổi vi sinh vật với những người khác, vật nuôi và thế giới nói chung.

(Đoạn 4)

It’s a fascinating topic and Yong, a young British science journalist, is an extraordinarily adept guide. Writing with lightness and panache, he has a knack of explaining complex science in terms that are both easy to understand and totally enthralling. Yong is on a mission. Leading us gently by the hand, he takes us into the world of microbes — a bizarre, alien planet — in a bid to persuade us to love them as much as he does. By the end, we do.

Đây là một chủ đề hấp dẫn và Yong, một nhà báo khoa học trẻ người Anh, là một người hướng dẫn cực kỳ lão luyện. Với lối viết sự nhẹ nhàng và khoa trương, anh ấy có sở trường giải thích khoa học phức tạp bằng những thuật ngữ vừa dễ hiểu vừa hoàn toàn mê hoặc. Yong đang thực hiện một nhiệm vụ. Nhẹ nhàng nắm lấy tay, anh ấy đưa chúng ta vào thế giới của vi sinh vật — một hành tinh xa lạ, kỳ quái — nhằm thuyết phục chúng ta yêu quý chúng nhiều như anh ấy. Và cuối cùng, việc đó đã thành công.

(Đoạn 5)

For most of human history we had no idea that microbes existed. The first man to see these extraordinarily potent creatures was a Dutch lens-maker called Antony van Leeuwenhoek in the 1670s. (Question 16) Using microscopes of his own design that could magnify up to 270 times, he examined a drop of water from a nearby lake and found it teeming with tiny creatures he called ‘animalcules’. It wasn’t until nearly two hundred years later that the research of French biologist Louis Pasteur indicated that some microbes caused disease. It was Pasteur’s ‘germ theory’ that gave bacteria the poor image that endures today. 

Trong phần lớn lịch sử loài người, chúng ta không hề biết rằng vi sinh vật tồn tại. Người đầu tiên nhìn thấy những sinh vật có sức mạnh phi thường này là một thợ chế tạo thấu kính người Hà Lan tên là Antony van Leeuwenhoek vào những năm 1670. Sử dụng kính hiển vi do chính ông thiết kế có thể phóng đại tới 270 lần, ông đã kiểm tra một giọt nước từ một hồ nước gần đó và thấy nó chứa đầy những sinh vật nhỏ bé mà ông gọi là ‘động vật’. Mãi đến gần hai trăm năm sau, nghiên cứu của nhà sinh vật học người Pháp Louis Pasteur mới chỉ ra rằng một số vi khuẩn gây bệnh. Chính ‘lý thuyết vi trùng’ của Pasteur đã mang lại cho vi khuẩn hình ảnh tồi tệ tồn tại đến ngày nay.

(Đoạn 6)

Yong’s book is in many ways a plea for microbial tolerance, pointing out that while fewer than one hundred species of bacteria bring (Question 17) disease, many thousands more play a vital role in maintaining our health. The book also acknowledges that our attitude towards bacteria is not a simple one. We tend to see the dangers posed by bacteria, yet at the same time we are sold yoghurts and drinks that supposedly nurture ‘friendly’ bacteria. In reality, says Yong, bacteria should not be viewed as either friends or foes, villains or heroes. Instead we should realise we have a symbiotic relationship, that can be (Question 18) mutually beneficial or mutually destructive. 

Theo nhiều cách, cuốn sách của Yong đưa ra lời biện hộ cho những vi sinh vật này, chỉ ra rằng trong khi có ít hơn một trăm loài vi khuẩn gây bệnh, thì hàng ngàn loài khác đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của chúng ta. Cuốn sách cũng thừa nhận rằng thái độ của chúng ta đối với vi khuẩn không đơn giản. Chúng ta có xu hướng nhìn thấy những mối nguy hiểm do vi khuẩn gây ra, nhưng đồng thời chúng ta cũng được bán sữa chua và đồ uống được cho là nuôi dưỡng vi sinh vật ‘có lợi’. Trên thực tế, Yong nói, vi khuẩn không nên được coi là bạn hay thù, nhân vật phản diện hay anh hùng. Thay vào đó, chúng ta nên nhận ra rằng chúng ta có một mối quan hệ cộng sinh, có thể cùng có lợi hoặc hủy hoại lẫn nhau.

(Đoạn 7)

What then do these millions of organisms do? The answer is pretty much everything. New research is now unravelling the ways in which bacteria aid digestion, regulate our immune systems, eliminate toxins, produce vitamins, affect our behaviour and even combat obesity. ‘They actually help us become who we are,’ says Yong. But we are facing a growing problem. (Question 20) Our obsession with hygiene, our overuse of antibiotics and our  (Question 19) unhealthy, low-fibre diets are disrupting the bacterial balance and may be responsible for soaring rates of allergies and immune problems, such as inflammatory bowel disease (IBD). 

Vậy thì hàng triệu sinh vật này có chức năng gì? Câu trả lời là gần như tất cả mọi thứ. Nghiên cứu mới hiện đang làm sáng tỏ cách thức mà vi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa, điều chỉnh hệ thống miễn dịch của chúng ta, loại bỏ độc tố, sản xuất vitamin, ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta và thậm chí chống béo phì. Yong nói: “Chúng thực sự giúp chúng tôi trở thành chính mình. Nhưng chúng tôi đang phải đối mặt với một vấn đề ngày càng gia tăng. Nỗi ám ảnh về vệ sinh, lạm dụng thuốc kháng sinh và chế độ ăn ít chất xơ, không lành mạnh của chúng ta đang phá vỡ sự cân bằng vi khuẩn và có thể là nguyên nhân làm tăng tỷ lệ dị ứng và các vấn đề miễn dịch, chẳng hạn như bệnh viêm ruột (IBD).

(Đoạn 8)

The most recent research actually turns accepted norms upside down. For example, there are studies indicating that (Question 21) the excessive use of household detergents and antibacterial products actually destroys the microbes that normally keep the more dangerous germs at bay. Other studies show that (Question 22) keeping a dog as a pet gives children early exposure to a diverse range of bacteria, which may help protect them against allergies later.

Nghiên cứu gần đây nhất thực sự xoay chuyển các tiêu chuẩn đã được chấp nhận trước đó. Ví dụ, có những nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng quá nhiều chất tẩy rửa gia dụng và các sản phẩm kháng khuẩn thực sự tiêu diệt các vi sinh vật mà có vai trò ngăn chặn các vi khuẩn nguy hiểm hơn. Các nghiên cứu khác cho thấy rằng việc nuôi chó làm thú cưng giúp trẻ tiếp xúc sớm với nhiều loại vi khuẩn, có thể giúp bảo vệ chúng khỏi dị ứng sau này.

(Đoạn 9)

The readers of Yong’s book must be prepared for a decidedly unglamorous world. (Question 23) Among the less appealing case studies is one about a fungus that is wiping out entire populations of frogs and that can be halted by a rare microbial bacterium. (Question 24) Another is about squid that carry luminescent bacteria that protect them against predators. However, if you can overcome your distaste for some of the investigations, the reasons for Yong’s enthusiasm become clear. The microbial world is a place of wonder. (Question 25) Already, in an attempt to stop mosquitoes spreading dengue fever — a disease that infects 400 million people a year — mosquitoes are being loaded with a bacterium to block the disease.  (Question 26) In the future, our ability to manipulate microbes means we could construct buildings with useful microbes built into their walls to fight off infections. Just imagine a neonatal hospital ward coated in a specially mixed cocktail of microbes so that babies get the best start in life.

Những độc giả của cuốn sách của Yong phải chuẩn bị tinh thần cho một thế giới được coi là không mấy tươi sáng. Một trong số những nghiên kém sức hút là về một loại nấm đang quét sạch toàn bộ quần thể ếch nhái và có thể bị chặn đứng bởi một loại vi khuẩn hiếm gặp. Một câu chuyện khác lại đề cập đến loài mực mang vi khuẩn phát quang giúp bảo vệ chúng khỏi những kẻ săn mồi. Tuy nhiên, nếu bạn có thể vượt qua sự chán ghét của mình đối với một số nghiên cứu, thì lý do cho sự nhiệt huyết của Yong sẽ trở nên rõ ràng. Thế giới vi sinh vật là một nơi kỳ diệu. Hiện tại, trong nỗ lực ngăn chặn muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết – căn bệnh lây nhiễm cho 400 triệu người mỗi năm – muỗi đang được nạp một loại vi khuẩn để ngăn chặn căn bệnh này. Trong tương lai, khả năng điều khiển vi khuẩn của chúng ta sẽ có ý nghĩa là chúng ta có thể xây dựng các tòa nhà với các vi khuẩn hữu ích được tích hợp vào tường để chống lại sự nhiễm khuẩn. Hãy tưởng tượng một khu bệnh viện dành cho trẻ sơ sinh được bao phủ bởi hỗn hợp vi khuẩn đặc biệt để trẻ sơ sinh có được sự khởi đầu tốt nhất trong cuộc sống.

IELTS Reading. Questions 14-16

Questions 14-16

Choose the correct letter- A,B,C or D.

Giải thích đáp án các câu 14-16

Câu 14:

What point does the writer make about microbes in the first paragraph?

A. They adapt quickly to their environment.

B. The risk they pose has been exaggerated.

C. They are more plentiful in animal life than plant life.

D. They will continue to exist for longer than the human race.

=> Đáp án Câu 14: D

Dẫn chứng trong đoạn 1: 

Microbes, most of them bacteria, have populated this planet since long before animal life developed and they will outlive us.

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • continue to exist for longer than the human race = outlive us

Câu 15:

In the second paragraph, the writer is impressed by the fact that…

A. each species tends to have vastly different microbes.

B. some parts of the body contain relatively few microbes.

C. the average individual has more microbial cells than human ones.

D. scientists have limited understanding of how microbial cells behave.

=> Đáp án Câu 15: C

Dẫn chứng trong đoạn 2: 

What is amazing is that while the number of human cells in the average person is about 30 trillion, the number of microbial ones is higher – about 39 trillion.

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • the writer is impressed = what is amazing is that
 • more microbial cells than human ones = the number of microbial ones is higher

Câu 16:

What is the writer doing in the fifth paragraph?

A. explaining how a discovery was made

B. comparing scientists’ theories about microbes

C. describing confusion among scientists

D. giving details of how microbes cause disease

=> Đáp án Câu 16: A

Dẫn chứng trong đoạn 5: 

Using microscopes of his own design that could magnify up to 270 times, he examined a drop of water from a nearby lake and found it teeming with tiny creatures he called ‘animalcules’.

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • how a discovery was made = using microscopes, examined a drop of water, found it teeming with tiny creatures he called ‘animalcules’

Questions 17-20

Complete the summary below.

Choose the correct letter, A-H.

A. solution B. partnership C. destruction D. exaggerationE. cleanliness F. regulations G. illness H. nutrition

We should be more tolerant of microbes

Yong’s book argues that we should be more tolerant of microbes. Many have a beneficial effect, and only a relatively small number lead to (17) ……………. . And although it is misleading to think of microbes as friendly, we should also stop thinking of them as the enemy. In fact, we should accept that our relationship with microbes is one based on (18) …………….

New research shows that microbes have numerous benefits for humans. Amongst other things, they aid digestion, remove poisons, produce vitamins and may even help reduce obesity. However, there is a growing problem. Our poor (19) ……………. , our overuse of antibiotics, and our excessive focus on (20) ……………. are upsetting the bacterial balance and may be contributing to the huge increase in allergies and immune system problems.

Câu 17: 

Many have a beneficial effect, and only a relatively small number lead to (17) ………. 

=> Đáp án câu 17: G. illness

Dẫn chứng trong đoạn 6:

Yong’s book is in many ways a plea for microbial tolerance, pointing out that while fewer than one hundred species of bacteria bring disease, many thousands more play a vital role in maintaining our health.

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • should be more tolerant of microbes = a plea for microbial tolerance
 • many have a beneficial effect = many thousands more play a vital role in maintaining our health
 • only a relatively small number = fewer than one hundred species
 • lead to = bring

Câu 18: 

In fact, we should accept that our relationship with microbes is one based on (18) …………….

=> Đáp án câu 18: B. partnership 

Dẫn chứng trong đoạn 6:

Instead we should realise we have a symbiotic relationship, that can be mutually beneficial or mutually destructive.

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • our relationship with microbes is one based on… = a symbiotic relationship

Câu 19: 

However, there is a growing problem. Our poor (19) …………, our overuse of antibiotics…

=> Đáp án câu 19: H. nutrition

Dẫn chứng trong đoạn 7:

But we are facing a growing problem. Our obsession with hygiene, our overuse of antibiotics and our unhealthy, low-fibre diets

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • a growing problem = a growing problem
 • poor diets = unhealthy, low-fibre diets

Câu 20: 

Our poor (19) ……………. , our overuse of antibiotics, and our excessive focus on (20) ……………. are upsetting the bacterial balance…

=> Đáp án câu 19: E. cleanliness 

Dẫn chứng trong đoạn 7:

Our obsession with hygiene, our overuse of antibiotics and our unhealthy, low-fibre diets are disrupting the bacterial balance…

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • excessive focus on = obsession with
 • upsetting the bacterial balance = disrupting the bacterial balance

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2?

Questions 21-26

Do the following statements agree with the claims of the writer in Reading Passage?

YES if the statement agrees with the claims of the writer

NO if the statement contradicts the claims of the writer

NOT GIVEN If it is impossible to say what the writer thinks about this

Câu 21:

It is possible that using antibacterial products in the home fails to have the desired effect.

=> Đáp án Câu 21: YES

Dẫn chứng trong đoạn 8: 

Thông tin trùng khớp trong câu hỏi và trong bài văn:

 • using antibacterial products in the home = the excessive use of household detergents and antibacterial products
 • fails to have the desired effect = destroys the microbes that normally keep the more dangerous germs at bay

Câu 22:

It is a good idea to ensure that children come into contact with as few bacteria as possible.

=> Đáp án Câu 22: NO

Dẫn chứng trong đoạn 8: 

Thông tin đối lập trong câu hỏi và trong bài văn:

 • children come into contact with as few bacteria as possible >< keeping a dog as a pet gives children early exposure to a diverse range of bacteria

Câu 23:

Yong’s book contains more case studies than are necessary.

=> Đáp án Câu 23: NOT GIVEN

Dẫn chứng trong đoạn 9: 

Among the less appealing case studies is one about a fungus that is wiping out entire populations of frogs and that can be halted by a rare microbial bacterium…

Đoạn văn không nhắc đến thông tin về các nghiên cứu của Yong là cần thiết hay không.

Câu 24:

The case study about bacteria that prevent squid from being attacked may have limited appeal.

=> Đáp án Câu 24: YES

Dẫn chứng trong đoạn 9: 

Thông tin trùng khớp trong câu hỏi và trong bài văn:

 • have limited appeal = the less appealing
 • about bacteria that prevent squid from being attacked = about squid that carry luminescent bacteria that protect them against predators

Câu 25:

Efforts to control dengue fever have been surprisingly successful.

=> Đáp án Câu 25: NOT GIVEN

Dẫn chứng trong đoạn 9: 

Already, in an attempt to stop mosquitoes spreading dengue fever – a disease that infects 400 million people a year – mosquitoes are being loaded with a bacterium to block the disease…

Đoạn văn không nhắc đến thông tin về các nỗ lực kiểm soát bệnh sốt xuất huyết là có thành công hay không

Câu 26:

Microbes that reduce the risk of infection have already been put inside the walls of some hospital wards.

=> Đáp án Câu 26: NO

Dẫn chứng trong đoạn 9: 

Thông tin đối lập trong câu hỏi và trong bài văn:

 • reduce the risk of infection = to fight off infections
 • put inside the walls of some hospital ward = construct buildings with useful microbes built into their walls
 • have already been >< in the future

Bí quyết chinh phục IELTS Reading

Để đạt điểm cao trong IELTS Reading, bạn nên nắm rõ tips và chiến lược để làm bài với từng dạng đề cụ thể. Dù scanning và skimming là 2 kỹ năng nhất định phải dùng trong bài thi IELTS nhưng tùy từng dạng, chúng ta sẽ áp dụng ở những bước khác nhau.

Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục IELTS Reading của Universal Language Center và cùng tìm hiểu bí quyết chinh phục từng dạng đề thi IELTS Reading bạn nhé!

Để liên tục đánh giá trình độ hiện tại, hãy tham khảo bài thi tại đây: http://m.me/universal.edu.vn/

Hoặc tham dự thi thử bài thi IELTS IDP miễn phí tại các cơ sở của Universal Language Center:

 • Cơ Sở 01: 262 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Cơ Sở 02: 114 Hoàng Như Tiếp, Long Biên, Hà Nội
 • Cơ Sở 03: 12/36 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội
 • Cơ Sở 04: 619 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
 • Cơ Sở 05: 23 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Cơ Sở 06: 222 Lý Nam Đế, Tân Quang, Tuyên Quang
 • VPTNĐK: 1/58 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Tham khảo khóa học IELTS Cam kết đầu ra 7.5+ tại Universalhttps://universal.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ielts-mastery/

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Khóa học nổi bật

Đảm bảo đầu ra IELTS 5.0 +. Tiếp tục bổ sung từ vựng tiếng Anh học thuật qua 5 chủ đề lớn, nâng cao ngữ pháp với 7 chủ điểm quan trọng và thành thạo phương pháp học IELTS từng kỹ năng
Danh mụcMục tiêuĐối tượngNỘI DUNG CHI TIẾT Mục tiêu Đối tượng NỘI DUNG CHI TIẾT Từ vựng Tăng tối thiểu 1.000 gốc từ vựng nâng cao với các chủ đề mở rộng như: – Công sở,– Du lịch,– Xã hội,– Giao thông,– Văn hoá.Mỗi Unit trong giáo trình đều có một bảng từ mới theo chủ đề, […]
Đảm bảo đầu ra IELTS 7.5+. Khóa học được thiết kế đặc biệt với các giáo trình nâng cao chuyên sâu nhằm cải thiện tối đa band điểm của toàn bộ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Cung cấp toàn bộ các chiến thuật hiệu quả về Từ vựng, Ngữ pháp tốc độ làm bài và sự tự tin để bứt phá.
Đảm bào đầu ra TOEIC 600+. Cung cấp những chiến lược để xử lý từng loại câu hỏi theo từng chủ đề. Hoàn chỉnh hệ thống Âm (Phát âm, Trọng âm, Ngữ điệu, Nối âm) để ứng dụng vào kỹ năng Nghe và mở rộng thêm 2.000 gốc từ vựng chuyên ngành chắc chắn sẽ gặp trong bài thi TOEIC, đảm bảo Nghe hiểu tối thiểu 70% nội dung mỗi đoạn hội thoại với giọng bản ngữ. Thành thạo vận dụng Skimming và Scanning trong bài đọc nhằm hiểu trọn vẹn các chi tiết của bài đọc

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

  Đăng ký email để nhận bản tin IELTS mới nhất của chúng tôi. Xin cám ơn !
  Đăng ký nhận tin và tài liệu miễn phí