Test IELTS

How to make wise decisions

22 Tháng Chín, 2023 | 418 lượt xem

Giải đề IELTS Reading Cambridge 16. Test 2. Passage 3. How to make wise decisions. Làm thế nào để đưa ra lựa chọn sáng suốt.

(Đoạn 1)

Across cultures, wisdom has been considered one of the most revered human qualities. Although the truly wise may seem few and far between, empirical research examining wisdom suggests that it isn’t an exceptional trait possessed by a small handful of bearded philosophers after all —  (Question 27) in fact, the latest studies suggest that most of us have the ability to make wise decisions, given the right context.

Ở mọi nền văn hóa, trí tuệ được coi là một trong những phẩm chất được tôn kính nhất của con người. Mặc dù có rất ít người thực sự thông thái, những nghiên cứu thực nghiệm kiểm tra trí tuệ cho thấy rằng xét cho cùng thì đó không phải là một đặc điểm ngoại lệ mà chỉ có các triết gia có râu mới có — trong thực tế, các nghiên cứu mới nhất cho thấy rằng hầu hết chúng ta đều có khả năng đưa ra quyết định khôn ngoan, nếu được đặt trong bối cảnh phù hợp.

(Đoạn 2)

(Question 28) ‘It appears that experiential, situational, and cultural factors are even more powerful in shaping wisdom than previously imagined,’ says Associate Professor Igor Grossmann of the University of Waterloo in Ontario, Canada. ‘Recent empirical findings from cognitive, developmental, social, and personality psychology cumulatively suggest that people’s ability to reason wisely varies dramatically across experiential and situational contexts. Understanding the role of such contextual factors offers unique insights into understanding wisdom in daily life, as well as how it can be enhanced and taught.’ 

Phó giáo sư Igor Grossmann của Đại học Waterloo ở Ontario, Canada cho biết: “Có vẻ như các yếu tố kinh nghiệm, hoàn cảnh và văn hóa thậm chí còn có tác dụng mạnh mẽ hơn trong việc hình thành trí tuệ so với tưởng tượng trước đây. ‘Những phát hiện thực nghiệm gần đây từ tâm lý học nhận thức, phát triển, xã hội và nhân cách tích lũy cho thấy khả năng suy luận thông thái của mọi người thay đổi đáng kể tùy vào kinh nghiệm và bối cảnh liên quan. Việc hiểu vai trò của các yếu tố hoàn cảnh như vậy mang lại những hiểu biết sâu sắc độc đáo về tri thức trong cuộc sống hàng ngày, cũng như cách nâng cao và giảng dạy nó.’

(Đoạn 3)

It seems that it’s not so much that some people simply possess wisdom and others lack it, (Question 29) but that our ability to reason wisely depends on a variety of external factors. ‘It is impossible to characterize thought processes attributed to wisdom without considering the role of contextual factors,’ explains Grossmann. ‘In other words, wisdom is not solely an “inner quality” but rather unfolds as a function of situations people happen to be in. Some situations are more likely to promote wisdom than others.’

Có vẻ như không hẳn là một số người chỉ đơn giản sở hữu trí tuệ và những người khác thiếu nó, nhưng khả năng suy luận thông thái của chúng ta phụ thuộc vào nhiều yếu tố bên ngoài. Grossmann giải thích: “Không thể mô tả đặc điểm của các quá trình suy nghĩ liên quan đến trí thông minh mà không xem xét vai trò của các yếu tố hoàn cảnh. ‘Nói cách khác, trí tuệ không chỉ là một “phẩm chất bên trong” mà còn bộc lộ như phản ứng của các tình huống mà mọi người tình cờ gặp phải. Một số hoàn cảnh có thể kích thích khả năng phát huy trí tuệ hơn những tình huống khác.’

(Đoạn 4)

Coming up with a definition of wisdom is challenging, but Grossmann and his colleagues have identified four key characteristics as part of a framework of wise reasoning. One is intellectual humility or (Question 31) recognition of the limits of our own knowledge, and another is appreciation of (Question 33) perspectives wider than the issue at hand. Sensitivity to the possibility of change in social relations is also key, along with compromise or integration of different (Question 32) attitudes and beliefs.

Đưa ra một định nghĩa về trí tuệ thông thái là một thách thức, nhưng Grossmann và các đồng nghiệp của ông đã xác định được bốn đặc điểm chính như một phần của quá trình đưa ra lập luận thông minh. Một là sự khiêm tốn về trí tuệ hoặc thừa nhận những giới hạn trong kiến thức của chính chúng ta, và một là đánh giá cao những quan điểm rộng hơn vấn đề hiện tại. Sự nhạy cảm với khả năng thay đổi trong các mối quan hệ xã hội cũng là chìa khóa, cùng với sự thỏa hiệp hoặc tích hợp các thái độ và niềm tin khác nhau.

(Đoạn 5)

Grossmann and his colleagues have also found that (Question 30) one of the most reliable ways to support wisdom in our own day-to-day decisions is to look at scenarios from a (Question 34) third-party perspective, as though giving advice to a friend. Research suggests that when adopting a first-person viewpoint we focus on ‘the focal features of the environment’ and when we adopt a third-person, ‘observer’ viewpoint we reason more broadly and focus more on interpersonal and moral ideals such as (Question 35) justice and impartiality. Looking at problems from this more expansive viewpoint appears to foster cognitive processes related to wise decisions.

Grossmann và các đồng nghiệp của ông cũng đã phát hiện ra rằng một trong những cách đáng tin cậy nhất để hỗ trợ sự khôn ngoan trong các quyết định hàng ngày của chính chúng ta là xem xét các tình huống từ góc độ của bên thứ ba, như thể đưa ra lời khuyên cho một người bạn. Nghiên cứu cho thấy rằng khi áp dụng quan điểm của người thứ nhất, chúng ta tập trung vào ‘các đặc điểm trọng tâm của môi trường’ và khi áp dụng quan điểm của người thứ ba, ‘người quan sát’, chúng ta suy luận rộng hơn và tập trung nhiều hơn vào các lý tưởng giữa các cá nhân và đạo đức theo một cách công bằng và vô tư. Việc xem xét các vấn đề từ quan điểm mở rộng hơn này dường như thúc đẩy các quá trình nhận thức liên quan đến các quyết định sáng suốt.

(Đoạn 6)

What are we to do, then, when confronted with situations like a disagreement with a spouse or negotiating a contract at work, that require us to take a personal stake? Grossmann argues that even when we aren’t able to change the situation, we can still evaluate these experiences from different perspectives. 

Vậy thì chúng ta phải làm gì khi đối mặt với những tình huống như bất đồng với vợ/chồng hoặc đàm phán một hợp đồng tại nơi làm việc, những tình huống đòi hỏi chúng ta phải có trách nhiệm cá nhân? Grossmann lập luận rằng ngay cả khi không thể thay đổi tình hình, chúng ta vẫn có thể đánh giá những trải nghiệm này từ những góc độ khác nhau.

(Đoạn 7)

For example, in one experiment that took place during the peak of a recent economic recession, graduating college seniors were asked to reflect on their job prospects. (Question 36) The students were instructed to imagine their career either ‘as if you were a distant observer’ or ‘before your own eyes as if you were right there’. (Question 39) Participants in the group assigned to the ‘distant observer’ role displayed more wisdom-related reasoning (intellectual humility and recognition of change) than did participants in the control group. 

Ví dụ, trong một thí nghiệm diễn ra trong thời kỳ đỉnh điểm của cuộc suy thoái kinh tế gần đây, những sinh viên tốt nghiệp đại học năm cuối được yêu cầu suy nghĩ về triển vọng công việc của họ. Các sinh viên được hướng dẫn tưởng tượng về nghề nghiệp của họ hoặc ‘như thể bạn là một người quan sát từ xa’ hoặc ‘trước mắt bạn như thể bạn đang ở ngay đó’. Những người tham gia trong nhóm được giao vai trò ‘người quan sát từ xa’ thể hiện nhiều lập luận thông thái hơn hơn (sự khiêm tốn về trí tuệ và nhận ra sự thay đổi) so với những người tham gia trong nhóm có sự kiểm soát. 

(Đoạn 8)

(Question 37) In another study, couples in long-term romantic relationships were instructed to visualize an unresolved relationship conflict either through the eyes of an outsider or from their own perspective. Participants then discussed the incident with their partner for 10 minutes, after which they wrote down their thoughts about it. (Question 39) Couples in the ‘other’s eyes’ condition were significantly more likely to rely on wise reasoning — recognizing others’ perspectives and searching for a compromise — compared to the couples in the egocentric condition. 

Trong một nghiên cứu khác, các cặp đôi có mối quan hệ lãng mạn lâu dài được hướng dẫn hình dung ra xung đột trong mối quan hệ chưa được giải quyết thông qua con mắt của người ngoài cuộc hoặc từ quan điểm của chính họ. Sau đó, những người tham gia thảo luận về vụ việc với đối tác của họ trong 10 phút, sau đó họ viết ra những suy nghĩ của mình về nó. Các cặp đôi ở trong tình trạng ‘trong mắt người khác’ có nhiều khả năng dựa vào lý luận thông thái hơn – nhận ra quan điểm của người khác và tìm kiếm sự thỏa hiệp – so với các cặp đôi ở có xu hướng suy nghĩ ích kỷ.

(Đoạn 9)

‘Ego-decentering promotes greater focus on others and enables a bigger picture, conceptual view of the experience, affording recognition of intellectual humility and change,’ says Grossmann.

Grossmann nói: “Việc loại bỏ cái tôi làm trung tâm thúc đẩy sự tập trung nhiều hơn vào người khác và cho phép có một bức tranh lớn hơn, cái nhìn khái niệm về trải nghiệm, giúp công nhận sự khiêm tốn và thay đổi trí tuệ.

(Đoạn 10)

(Question 40) We might associate wisdom with intelligence or particular personality traits, but research shows only a small positive relationship between wise thinking and crystallized intelligence and the personality traits of openness and agreeableness. ‘It is remarkable how much people can vary in their wisdom from one situation to the next, and how much stronger such contextual effects are for understanding the relationship between wise judgment and its social and affective outcomes as compared to the generalized “traits”,’ Grossmann explains. ‘That is, knowing how wisely a person behaves in a given situation is more informative for understanding their emotions or likelihood to forgive [or] retaliate as compared to knowing whether the person may be wise “in general”. 

Chúng ta có thể liên kết sự khôn ngoan với trí thông minh hoặc những đặc điểm tính cách cụ thể, nhưng nghiên cứu cho thấy chỉ có mối quan hệ tích cực khá nhỏ giữa suy nghĩ khôn ngoan và trí thông minh kết tinh với những đặc điểm tính cách cởi mở và dễ chịu. ‘Điều đáng chú ý là mức độ thông thái của mọi người có thể thay đổi từ tình huống này sang tình huống khác, và những tác động theo ngữ cảnh như vậy mạnh mẽ hơn bao nhiêu để hiểu mối quan hệ giữa phán đoán khôn ngoan và kết quả xã hội và tình cảm của nó so với các “đặc điểm” chung chung,’ Grossmann giải thích. ‘Tức là, việc biết một người cư xử khôn ngoan như thế nào trong một tình huống nhất định sẽ cung cấp nhiều thông tin hơn để hiểu được cảm xúc của họ hoặc khả năng tha thứ [hoặc] trả đũa của họ so với việc biết liệu người đó có thể khôn ngoan “một cách tổng thể” hay không.

Giải thích đáp án các câu 27-30

Questions 27-30

Choose the correct letter- A,B,C or D.

Câu 27

What point does the writer make in the first paragraph?

A. Wisdom appears to be unique to the human race.

B. A basic assumption about wisdom may be wrong.

C. Concepts of wisdom may depend on the society we belong to.

D. There is still much to be discovered about the nature of wisdom.

=> Đáp án câu 27: B

Dẫn chứng trong đoạn 1: 

…it isn’t an exceptional trait possessed by a small handful of bearded philosophers after all – in fact, the latest studies suggest that most of us have the ability to make wise decisions, given the right context.

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • wrong basic assumption about wisdom = in fact, the latest studies suggest that most of us have the ability to make wise decisions

Câu 28

What does Igor Grossmann suggest about the ability to make wise decisions?

A. It can vary greatly from one person to another.

B. Earlier research into it was based on unreliable data.

C. The importance of certain influences on it was underestimated.

D. Various branches of psychology define it according to their own criteria.

=> Đáp án câu 28: C

Dẫn chứng trong đoạn 2: 

‘It appears that experiential, situational, and cultural factors are even more powerful in shaping wisdom than previously imagined,’ says Associate Professor Igor Grossmann of the University of Waterloo in Ontario, Canada.

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • The importance was underestimated = even more powerful in shaping wisdom than previously imagined
 • certain influences = experiential, situational, and cultural factors

Câu 29

According to the third paragraph, Grossmann claims that the level of wisdom an individual shows…

A. can be greater than they think it is.

B. will be different in different circumstances.

C. may be determined by particular aspects of their personality.

D. should develop over time as a result of their life experiences.

=> Đáp án câu 29: B

Dẫn chứng trong đoạn 3: 

It seems that it’s not so much that some people simply possess wisdom and others lack it, but that our ability to reason wisely depends on a variety of external factors. ‘It is impossible to characterize thought processes attributed to wisdom without considering the role of contextual factors,’…

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • different in different circumstances = depends on a variety of external factors

Câu 30

What is described in the fifth paragraph?

A. a difficulty encountered when attempting to reason wisely

B. an example of the type of person who is likely to reason wisely

C. a controversial view about the benefits of reasoning wisely

D. a recommended strategy that can help people to reason wisely

=> Đáp án câu 30: D

Dẫn chứng trong đoạn 5: 

Grossmann and his colleagues have also found that one of the most reliable ways to support wisdom in our own day-to-day decisions is to look at scenarios from a third-party perspective, as though giving advice to a friend.

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • a recommended strategy = one of the most reliable ways
 • help people to reason wisely = support wisdom in our own day-to-day decisions

IELTS Reading. Questions 31-35

Questions 31-35

Complete the summary below.

Choose the correct letter, A-J.

A. opinions B. confidence C. view D. modestyE. problems F. objectivity G. fairness H. experiencesI. range J. reasons

The characteristics of wise reasoning

Igor Grossman and colleagues have established four characteristics which enable us to make wise decisions. It is important to have a certain degree of (31) …………. regarding the extent of our knowledge, and to take into account (32) ……………. which may not be the same as our own. We should also be able to take a broad (33) …………. of any situation. Another key characteristic is being aware of the likelihood of alterations in the way that people relate to each other.

Grossmann also believes that it is better to regard scenarios with (34) ……………. . By avoiding the first-person perspective, we focus more on (35) ……………. and on other moral ideals, which in turn leads to wiser decision-making.

Giải thích đáp án các câu 31-35

Câu 31

Igor Grossman and colleagues have established four characteristics which enable us to make wise decisions. It is important to have a certain degree of (31) …………. regarding the extent of our knowledge…

=> Đáp án câu 31: D – modesty

Dẫn chứng trong đoạn 4:

Grossmann and his colleagues have identified four key characteristics as part of a framework of wise reasoning. One is intellectual humility or recognition of the limits of our own knowledge

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • have established four characteristics = have identified four key characteristics
 • to make wise decisions = wise reasoning
 • the extent of our knowledge = the limits of our own knowledge

Câu 32

It is important to have a certain degree of (31) …………. regarding the extent of our knowledge, and to take into account (32) ……………. which may not be the same as our own.

=> Đáp án câu 32: A – opinions

Dẫn chứng trong đoạn 4:

Sensitivity to the possibility of change in social relations is also key, along with compromise or integration of different attitudes and beliefs.  

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • to take into account = integration
 • not be the same as our own = different

Câu 33

We should also be able to take a broad (33) ………….. of any situation.       

=> Đáp án câu 33: C – view

Dẫn chứng trong đoạn 4:

…and another is appreciation of perspectives wider than the issue at hand.

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • to take a broad view of any situation = appreciation of perspectives wider than the issue at hand

Câu 34

Grossmann also believes that it is better to regard scenarios with (34) ………….. 

=> Đáp án câu 34: F – objectivity

Dẫn chứng trong đoạn 5:

Grossmann and his colleagues have also found that one of the most reliable ways to support wisdom in our own day-to-day decisions is to look at scenarios from a third-party perspective, as though giving advice to a friend…

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • it is better = one of the most reliable ways
 • regard scenarios with objectivity = look at scenarios from a third-party perspective

Câu 35

By avoiding the first-person perspective, we focus more on (35) ……….. and on other moral ideals, which in turn leads to wiser decision-making.

=> Đáp án câu 34: G – fairness     

Dẫn chứng trong đoạn 5:

Research suggests that when adopting a first-person viewpoint we focus on the focal features of the environment and when we adopt a third-person, observer viewpoint we reason more broadly and focus more on interpersonal and moral ideals such as justice and impartiality.

Đối chiếu thông tin trong câu hỏi và bài đọc:

 • avoiding the first-person perspective = adopt a third-person, observer viewpoint
 • fairness = justice and impartiality

IELTS Reading. Questions 36-40

Questions 36-40

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

Giải thích đáp án các câu 36-40

Câu 36

Students participating in the job prospects experiment could choose one of two perspectives to take.

=> Đáp án Câu 36: FALSE

Dẫn chứng trong đoạn 7: 

Thông tin đối lập trong câu hỏi và trong bài văn:

 • job prospects = career
 • participating in experiment = participants in the group
 • could choose >< assigned

Câu 37

Participants in the couples experiment were aware that they were taking part in a study about wise reasoning.

=> Đáp án Câu 37: NOT GIVEN

Dẫn chứng trong đoạn 8: 

In another study, couples in long-term romantic relationships were instructed to visualize an unresolved relationship conflict either through the eyes of an outsider or from their own perspective. … Couples in the ‘other’s eyes’ condition were significantly more likely to rely on wise reasoning – recognizing others’ perspectives and searching for a compromise – compared to the couples in the egocentric condition.

=> Đoạn văn không đề cập đến thông tin những người tham gia có biết họ đang làm thử nghiệm liên quan đến suy luận thông minh hay không.

Câu 38

In the couples experiments, the length of the couples’ relationships had an impact on the results.

=> Đáp án Câu 38: NOT GIVEN

Dẫn chứng trong đoạn 8: 

Couples in the ‘other’s eyes’ condition were significantly more likely to rely on wise reasoning – recognizing others’ perspectives and searching for a compromise – compared to the couples in the egocentric condition.

=> Đoạn văn nhắc đến rằng thái độ của cặp đôi có ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu, nhưng không có mối liên hệ nào đến thời gian họ quen nhau.

Câu 39

In both experiments, the participants who looked at the situation from a more detached viewpoint tended to make wiser decisions.

=> Đáp án Câu 39: TRUE

Dẫn chứng trong đoạn 7 và 8:

Thông tin trùng khớp trong câu hỏi và trong bài văn:

 • a more detached viewpoint = the distant observer’ role 
 • tended to make wiser decisions = displayed more wisdom-related reasoning

Câu 40

Grossmann believes that a person’s wisdom is determined by their intelligence to only a very limited extent.

=> Đáp án Câu 40: TRUE

Dẫn chứng trong đoạn 10:

Thông tin trùng khớp trong câu hỏi và trong bài văn:

 • a person’s wisdom = wise thinking
 • very limited extent = a small positive relationship

Bí quyết chinh phục IELTS Reading

Để đạt điểm cao trong IELTS Reading, bạn nên nắm rõ tips và chiến lược để làm bài với từng dạng đề cụ thể. Dù scanning và skimming là 2 kỹ năng nhất định phải dùng trong bài thi IELTS nhưng tùy từng dạng, chúng ta sẽ áp dụng ở những bước khác nhau.

Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục IELTS Reading của Universal Language Center và cùng tìm hiểu bí quyết chinh phục từng dạng đề thi IELTS Reading bạn nhé!

Để liên tục đánh giá trình độ hiện tại, hãy tham khảo bài thi tại đây: http://m.me/universal.edu.vn/

Hoặc tham dự thi thử bài thi IELTS IDP miễn phí tại các cơ sở của Universal Language Center:

 • Cơ Sở 01: 262 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Cơ Sở 02: 114 Hoàng Như Tiếp, Long Biên, Hà Nội
 • Cơ Sở 03: 12/36 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội
 • Cơ Sở 04: 619 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
 • Cơ Sở 05: 23 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Cơ Sở 06: 222 Lý Nam Đế, Tân Quang, Tuyên Quang
 • VPTNĐK: 1/58 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Tham khảo khóa học IELTS Cam kết đầu ra 7.5+ tại Universalhttps://universal.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ielts-mastery/

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Khóa học nổi bật

Đảm bảo đầu ra IELTS 5.0 +. Tiếp tục bổ sung từ vựng tiếng Anh học thuật qua 5 chủ đề lớn, nâng cao ngữ pháp với 7 chủ điểm quan trọng và thành thạo phương pháp học IELTS từng kỹ năng
Danh mụcMục tiêuĐối tượngNỘI DUNG CHI TIẾT Mục tiêu Đối tượng NỘI DUNG CHI TIẾT Từ vựng Tăng tối thiểu 1.000 gốc từ vựng nâng cao với các chủ đề mở rộng như: – Công sở,– Du lịch,– Xã hội,– Giao thông,– Văn hoá.Mỗi Unit trong giáo trình đều có một bảng từ mới theo chủ đề, […]
Đảm bảo đầu ra IELTS 7.5+. Khóa học được thiết kế đặc biệt với các giáo trình nâng cao chuyên sâu nhằm cải thiện tối đa band điểm của toàn bộ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Cung cấp toàn bộ các chiến thuật hiệu quả về Từ vựng, Ngữ pháp tốc độ làm bài và sự tự tin để bứt phá.
Đảm bào đầu ra TOEIC 600+. Cung cấp những chiến lược để xử lý từng loại câu hỏi theo từng chủ đề. Hoàn chỉnh hệ thống Âm (Phát âm, Trọng âm, Ngữ điệu, Nối âm) để ứng dụng vào kỹ năng Nghe và mở rộng thêm 2.000 gốc từ vựng chuyên ngành chắc chắn sẽ gặp trong bài thi TOEIC, đảm bảo Nghe hiểu tối thiểu 70% nội dung mỗi đoạn hội thoại với giọng bản ngữ. Thành thạo vận dụng Skimming và Scanning trong bài đọc nhằm hiểu trọn vẹn các chi tiết của bài đọc

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

  Đăng ký email để nhận bản tin IELTS mới nhất của chúng tôi. Xin cám ơn !
  Đăng ký nhận tin và tài liệu miễn phí