Test IELTS

Climate change reveals ancient artefacts in Norway’s glaciers

11 Tháng Mười Hai, 2023 | 274 lượt xem

Giải đề IELTS Reading Cambridge 16. Test 3. Passage 2. Climate change reveals ancient artefacts in Norway’s glaciers. Biến đổi khí hậu để lộ những cổ vật ở sông băng Na Uy.

(Đoạn A)

Well above the treeline in Norway’s highest mountains, ancient fields of ice are shrinking as Earth’s climate warms. As the ice has vanished, it has been giving up the treasures it has preserved in cold storage for the last 6,000 years — items such as ancient arrows and skis from Viking Age* traders. And those artefacts have provided archaeologists with some surprising insights into how ancient Norwegians made their livings.

Phía trên cao hàng cây ở những ngọn núi cao nhất của Na Uy, những cánh đồng băng cổ xưa đang thu hẹp lại khi khí hậu Trái đất tăng dần. Khi băng tan chảy, nó đã để lộ ra những kho báu mà nó đã bảo quản trong băng lạnh trong 6.000 năm qua — những cổ vật như mũi tên và ván trượt từ các thương nhân Thời đại Viking*. Và những đồ tạo tác đó đã cung cấp cho các nhà khảo cổ học một số hiểu biết đáng ngạc nhiên về cách người Na Uy cổ đại kiếm sống.

(Đoạn B)

Organic materials like textiles and hides are relatively rare finds at archaeological sites. This is because unless they’re protected from the (Question 20) microorganisms that cause decay, they tend not to last long. Extreme cold is one reliable way to keep artefacts relatively fresh for a few thousand years, but once thawed out, these materials experience degradation relatively swiftly. 

Các vật liệu hữu cơ như vải dệt và da sống khá ít khi được tìm thấy tại các địa điểm khảo cổ. Lý do là vì chúng có xu hướng không tồn tại lâu, trừ khi chúng được bảo vệ khỏi các vi sinh vật gây thối rữa. Nhiệt độ cực thấp là một điều kiện đáng tin cậy để giữ cho đồ tạo tác tương đối mới trong vài nghìn năm, nhưng một khi tan băng, những vật liệu này sẽ bị xuống cấp tương đối nhanh chóng.

(Question 19) With climate change shrinking ice cover around the world, glacial archaeologists need to race the clock to find newly revealed artefacts, preserve them, and study them. If something fragile dries and is windblown it might very soon be lost to science, or an arrow might be exposed and then covered again by the next snow and remain well-preserved. The unpredictability means that glacial archaeologists have to be systematic in their approach to fieldwork.

Trong tình trạng sự biến đổi khí hậu đang thu hẹp lớp băng bao phủ trên khắp thế giới, các nhà khảo cổ nghiên cứu về băng cần phải chạy đua với đồng hồ để tìm ra những cổ vật mới tìm thấy, bảo quản và nghiên cứu chúng. Nếu một thứ gì đó mỏng manh khô đi và bị gió thổi bay, nó có thể sẽ không còn giá trị với khoa học, hoặc một mũi tên bị lộ ra và sau đó lại bị tuyết đợt tiếp theo che phủ trong tình trạng được bảo quản tốt. Việc dự đoán trước rất khó khăn, nên các nhà khảo cổ về băng phải có tính hệ thống trong cách tiếp cận nghiên cứu thực địa của họ.

(Đoạn C)

Over a nine-year period, a team of archaeologists, which included Lars Pilo of Oppland County Council, Norway, and James Barrett of the McDonald Institute for Archaeological Research, surveyed patches of ice in Oppland, an area of south-central Norway that is home to some of the country’s highest mountains. (Question 21) Reindeer once congregated on these icy patches in the later summer months to escape biting (Question 22) insects, and from the late Stone Age**, hunters followed. In addition, trade routes threaded through the mountain passes of Oppland, linking settlements in Norway to the rest of Europe.

Trong khoảng thời gian 9 năm, một nhóm các nhà khảo cổ học, bao gồm Lars Pilo của Hội đồng Quận Oppland, Na Uy, và James Barrett của Viện Nghiên cứu Khảo cổ học McDonald, đã khảo sát các mảng băng ở Oppland, một khu vực ở miền trung nam Na Uy, quê hương của một số ngọn núi cao nhất đất nước. Tuần lộc từng tụ tập trên những mảng băng giá này vào những tháng cuối hè để trốn côn trùng cắn, và từ cuối Thời kỳ đồ đá**, những người thợ săn cũng sử dụng con đường này. Ngoài ra, các tuyến đường thương mại đi qua qua các đèo núi của Oppland, kết nối các khu định cư ở Na Uy với phần còn lại của châu Âu.

The slow but steady movement of glaciers tends to destroy anything at their bases, so the team focused on stationary patches of ice, mostly above 1,400 metres. That ice is found amid fields of frost-weathered boulders, fallen rocks, and exposed bedrock that for nine months of the year is buried beneath snow. 

Chuyển động chậm nhưng ổn định của sông băng có xu hướng phá hủy mọi thứ phía dưới chân chúng, vì vậy nhóm nghiên cứu tập trung vào các mảng băng đứng yên, chủ yếu ở độ cao trên 1.400 mét. Lớp băng đó được tìm thấy giữa những cánh đồng có đá tảng băng giá, đá rơi và đá nền lộ ra trong chín tháng của một năm bị chôn vùi dưới tuyết.

(Question 15) ‘Fieldwork is hard work — hiking with all our equipment, often camping on permafrost — but very rewarding. You’re rescuing the archaeology, bringing the melting ice to wider attention, discovering a unique environmental history and really connecting with the natural environment,’ says Barrett.

‘Hoạt động thực địa là công việc khó khăn — phải đi bộ đường dài với tất cả trang thiết bị, và thường cắm trại trên băng vĩnh cửu — nhưng việc này rất bổ ích. Bạn đang giải cứu ngành khảo cổ học, khiến cho các tảng băng tan thu hút được sự chú ý hơn, khám phá lịch sử môi trường độc đáo và thực sự kết nối với môi trường tự nhiên,” Barrett nói.

(Đoạn D)

At the edges of the contracting ice patches, archaeologists found more than 2,000 artefacts, which formed a material record that ran from 4,000 BCE to the beginnings of the Renaissance in the 14th century. Many of the artefacts are associated with hunting. (Question 14) Hunters would have easily misplaced arrows and they often discarded broken bows rather than take them all the way home. Other items could have been used by hunters traversing the high mountain passes of Oppland: all-purpose items like tools, skis, and horse tack. 

Ở rìa của các mảng băng co lại, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy hơn 2.000 cổ vật, tạo thành một hồ sơ vật chất có niên đại từ 4.000 năm trước Công nguyên cho đến thời kỳ đầu của thời kỳ Phục hưng vào thế kỷ 14. Nhiều đồ tạo tác có liên quan đến săn bắn. Những người thợ săn sẽ dễ dàng mang nhầm mũi tên và họ thường vứt bỏ những chiếc cung gãy hơn là mang chúng về nhà. Các vật phẩm khác có thể đã được sử dụng bởi những người thợ săn băng qua những ngọn núi cao của Oppland: những vật dụng đa năng như dụng cụ, ván trượt và yên ngồi trên lưng ngựa.

(Đoạn E) 

Barrett’s team radiocarbon-dated 153 of the artefacts and compared those dates to the timing of major environmental changes in the region — such as periods of cooling or warming — and major social and economic shifts — such as the growth of farming settlements and the spread of international trade networks leading up to the Viking Age. (Question 24) They found that some periods had produced lots of artefacts, which indicates that people had been pretty active in the mountains during those times. But there were few or no signs of activity during other periods. 

Nhóm của Barrett đã xác định niên đại bằng carbon phóng xạ cho 153 cổ vật và so sánh niên đại đó với thời điểm xảy ra những thay đổi lớn về môi trường trong khu vực — chẳng hạn như thời kỳ lạnh đi hoặc nóng lên — và những thay đổi lớn về kinh tế và xã hội — chẳng hạn như sự phát triển của các khu định cư nông nghiệp và sự lan rộng của mạng lưới thương mại quốc tế dẫn đến Thời đại Viking. Họ phát hiện ra rằng một số thời kỳ đã tạo ra rất nhiều cổ vật, điều này cho thấy rằng con người đã hoạt động khá tích cực ở vùng núi trong thời gian đó. Nhưng có rất ít hoặc không có dấu hiệu hoạt động trong các thời kỳ khác.

(Đoạn F)

What was surprising, according to Barrett, was the timing of these periods. Oppland’s mountains present daunting terrain and in periods of extreme cold, glaciers could block the higher mountain passes and make travel in the upper reaches of the mountains extremely difficult. (Question 23) Archaeologists assumed people would stick to lower elevations during a time like the Late Antique Little Ice Age, a short period of deeper-than-usual cold from about 536-600 CE. But it turned out that hunters kept regularly venturing into the mountains even when the climate turned cold, based on the amount of stuff they had apparently dropped there. 

Barrett cho biết, điều đáng ngạc nhiên là thời gian của những giai đoạn này. Các ngọn núi của Oppland có địa hình hiểm trở và trong thời kỳ băng giá, sông băng có thể chặn các đèo núi cao hơn và khiến việc đi lại ở các vùng thượng nguồn của núi trở nên vô cùng khó khăn. Các nhà khảo cổ học cho rằng con người sẽ ở yên tại những nơi độ cao thấp hơn trong một thời kỳ như thời Kỷ băng hà nhỏ cổ đại muộn, một thời kỳ ngắn lạnh sâu hơn bình thường từ khoảng 536-600 CN. Nhưng hóa ra những người thợ săn vẫn thường xuyên mạo hiểm vào vùng núi ngay cả khi khí hậu trở nên lạnh giá, dựa trên số lượng vật phẩm mà họ dường như đã đánh rơi ở đó.

‘Remarkably, though, the finds from the ice may have continued through this period, perhaps suggesting that the importance of mountain hunting increased to supplement failing agricultural harvests in times of low temperatures,’ says Barrett. (Question 16) A colder turn in the Scandinavian climate would likely have meant widespread crop failures, so more people would have depended on hunting to make up for those losses. 

Barrett nói: “Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những phát hiện từ băng có thể vẫn tiếp tục trong suốt thời kỳ này, có lẽ cho thấy tầm quan trọng của việc săn bắn trên núi đã tăng lên để bổ sung cho những vụ mùa nông nghiệp thất bát trong thời kỳ nhiệt độ thấp. Khí hậu Scandinavia trở nên lạnh hơn có thể đồng nghĩa với việc mất mùa trên diện rộng, vì vậy nhiều người sẽ phụ thuộc vào việc săn bắn để bù đắp cho những mất mát đó.

(Đoạn G)

Many of the artefacts Barrett’s team recovered date from the beginning of the Viking Age, the 700s through to the 900s CE. Trade networks connecting Scandinavia with Europe and the Middle East were expanding around this time. (Question 26) Although we usually think of ships when we think of Scandinavian expansion, these recent discoveries show that plenty of goods travelled on overland routes, like the mountain passes of Oppland. (Question 18 – Question 25) And growing Norwegian towns, along with export markets, would have created a booming demand for hides to fight off the cold, as well as antlers to make useful things like combs. Business must have been good for hunters.

Nhiều cổ vật mà nhóm của Barrett phục hồi có niên đại từ đầu Thời đại Viking, thược những năm 700 đến những năm 900 sau Công nguyên. Mạng lưới thương mại kết nối Scandinavia với Châu Âu và Trung Đông đã được mở rộng vào khoảng thời gian này. Mặc dù chúng ta thường nghĩ đến tàu khi nghĩ đến sự bành trướng của Scandinavia, nhưng những khám phá gần đây cho thấy rất nhiều hàng hóa được vận chuyển trên các tuyến đường bộ, chẳng hạn như các đèo núi của Oppland. Và các thị trấn Na Uy đang phát triển, cùng với các thị trường xuất khẩu, sẽ tạo ra nhu cầu bùng nổ về da sống để chống lại cái lạnh, cũng như gạc để làm những thứ hữu ích như lược. Thợ săn thời kỳ đó chắc hẳn đã có công việc kinh doanh khá suôn sẻ.

(Đoạn H)

Norway’s mountains are probably still hiding a lot of history – and prehistory – in remote ice patches. When Barrett’s team looked at the dates for their sample of 153 artefacts, they noticed a gap with almost no artefacts from about 3,800 to 2,200 BCE. In fact, archaeological finds from that period are rare all over Norway. The researchers say that could be because many of those artefacts have already disintegrated or are still frozen in the ice. (Question 17) That means archaeologists could be extracting some of those artefacts from retreating ice in years to come.

Những ngọn núi của Na Uy có lẽ vẫn còn ẩn chứa rất nhiều thông tin về lịch sử – và thời tiền sử – bên trong những mảng băng xa xôi. Khi nhóm của Barrett tính toán niên đại cho 153 cổ vật của họ, họ nhận thấy hầu như không có đồ tạo tác nào từ khoảng 3.800 đến 2.200 trước Công nguyên. Trên thực tế, những phát hiện khảo cổ học từ thời kỳ đó rất hiếm trên khắp Na Uy. Các nhà nghiên cứu nói rằng điều đó có thể là do nhiều cổ vật trong số đó đã bị phân hủy hoặc vẫn còn trong băng. Điều đó có nghĩa là các nhà khảo cổ có thể phát hiện một số cổ vật đó từ lớp băng đang tan dần trong nhiều năm tới.

IELTS Reading. Questions 14-19

Questions 14-19

Reading Passage 2 has eight sections, A-H

Which section contains the following information?

Choose the correct letter, A-H.

Giải thích đáp án các câu 14-19

Câu 14: 

an explanation for weapons being left behind in the mountains

=> Đáp án Câu 14: D

Dẫn chứng trong đoạn D: 

Hunters would have easily misplaced arrows and they often discarded broken bows rather than take them all the way home.

weapons = arrows, bows

being left behind = discarded

in the mountains = rather than take them all the way home

Câu 15:

a reference to the physical difficulties involved in an archaeological expedition

=> Đáp án Câu 15: C

Dẫn chứng trong đoạn C: 

‘Fieldwork is hard work – hiking with all our equipment, often camping on permafrost – but very rewarding.

physical difficulties = hiking with equipment, camping on permafrost

an archaeological expedition = fieldwork

Câu 16: 

an explanation of why less food may have been available

=> Đáp án Câu 16: F

Dẫn chứng trong đoạn F: 

A colder turn in the Scandinavian climate would likely have meant widespread crop failures, so more people would have depended on hunting to make up for those losses.

why = a colder turn in the Scandinavian climate 

less food = widespread crop failures

Câu 17:

a reference to the possibility of future archaeological discoveries

=> Đáp án Câu 17: H

Dẫn chứng trong đoạn H: 

That means archaeologists could be extracting some of those artefacts from retreating ice in years to come.

future = in years to come

the possibility of archaeological discoveries = archaeologists could be extracting some of those artefacts from retreating ice

Câu 18: 

examples of items that would have been traded

=> Đáp án Câu 18: G

Dẫn chứng trong đoạn G: 

And growing Norwegian towns, along with export markets, would have created a booming demand for hides to fight off the cold, as well as antlers to make useful things like combs.

examples of items = hides, combs

would have been traded = export markets, would have created a booming demand

Câu 19: 

a reference to the pressure archaeologists are under to work quickly

=> Đáp án Câu 19: B

Dẫn chứng trong đoạn B: 

With climate change shrinking ice cover around the world, glacial archaeologists need to race the clock to find newly revealed artefacts, preserve them, and study them.

the pressure = climate change shrinking ice cover around the world 

work quickly = race the clock

IELTS Reading. Questions 20-22

Questions 20-22

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Interesting finds at an archaeological siteOrganic materials such as animal skins and textiles are not discovered very often at archaeological sites. They have little protection against (20) ………………. , which means that they decay relatively quickly. But this is not always the case. If temperatures are low enough, fragile artefacts can be preserved for thousands of years.
A team of archaeologists have been working in the mountains in Oppland in Norway to recover artefacts revealed by shrinking ice cover. In the past, there were trade routes through these mountains and (21) ………………. gathered there in the summer months to avoid being attacked by (22) ………………… on lower ground. The people who used these mountains left things behind and it is those objects that are of interest to archaeologists.

Giải thích đáp án các câu 20-22

Câu 20:

They have little protection against (20) …………………………. , which means that they decay relatively quickly.

=> Đáp án Câu 20: microorganisms

Dẫn chứng trong đoạn B: 

This is because unless they’re protected from the microorganisms that cause decay, they tend not to last long.

protection against = are protected from

decay relatively quickly = not to last long

Câu 21:

In the past, there were trade routes through these mountains and ………………. gathered there in the summer months…

=> Đáp án Câu 21: reindeer

Dẫn chứng trong đoạn C: 

Reindeer once congregated on these icy patches in the later summer months to escape biting insects, and from the late Stone Age**, hunters followed.

in the past = from the late Stone Age

gathered = congregated

Câu 22:

Reindeer gathered there in the summer months to avoid being attacked by ………………… on lower ground.

=> Đáp án Câu 22: insects

Dẫn chứng trong đoạn C: 

Reindeer once congregated on these icy patches in the later summer months to escape biting insects, and from the late Stone Age**, hunters followed.

to avoid being attacked = to escape

Giải thích đáp án các câu 23-26

Câu 23-24: 

Which TWO of the following statements does the writer make about the discoveries of Barrett’s team?

A. Artefacts found in the higher mountain passes were limited to skiing equipment.

B. Hunters went into the mountains even during periods of extreme cold.

C. The number of artefacts from certain time periods was relatively low.

D. Radiocarbon dating of artefacts produced some unreliable results.

E. More artefacts were found in Oppland than at any other mountain site.

=> Đáp án Câu 23, 24: B, C

Dẫn chứng trong đoạn F: 

But it turned out that hunters kept regularly venturing into the mountains even when the climate turned cold, based on the amount of stuff they had apparently dropped there.

=> đáp án B: went into the mountains even during periods of extreme cold.

Dẫn chứng trong đoạn E:

They found that some periods had produced lots of artefacts, which indicates that people had been pretty active in the mountains during those times. But there were few or no signs of activity during other periods.

=> đáp án C: artefacts from certain time periods – relatively low 

Câu 25-26:

Which TWO of the following statements does the writer make about the Viking Age?

A. Hunters at this time benefited from an increased demand for goods.

B. The beginning of the period saw the greatest growth in the wealth of Vikings.

C. Vikings did not rely on ships alone to transport goods.

D. Norwegian towns at this time attracted traders from around the world.

E. Vikings were primarily interested in their trading links with the Middle East.

=> Đáp án Câu 25, 26: A, C

Dẫn chứng trong đoạn G: 

And growing Norwegian towns, along with export markets, would have created a booming demand for hides to fight off the cold, as well as antlers to make useful things like combs. Business must have been good for hunters.

=> đáp án A: benefited from an increased demand for goods 

Dẫn chứng trong đoạn G:

Although we usually think of ships when we think of Scandinavian expansion, these recent discoveries show that plenty of goods travelled on overland routes, like the mountain passes of Oppland.

=> đáp án C: did not rely on ships alone to transport goods

Bí quyết chinh phục IELTS Reading

Để đạt điểm cao trong IELTS Reading, bạn nên nắm rõ tips và chiến lược để làm bài với từng dạng đề cụ thể. Dù scanning và skimming là 2 kỹ năng nhất định phải dùng trong bài thi IELTS nhưng tùy từng dạng, chúng ta sẽ áp dụng ở những bước khác nhau.

Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục IELTS Reading của Universal Language Center và cùng tìm hiểu bí quyết chinh phục từng dạng đề thi IELTS Reading bạn nhé!

Để liên tục đánh giá trình độ hiện tại, hãy tham khảo bài thi tại đây: http://m.me/universal.edu.vn/

Hoặc tham dự thi thử bài thi IELTS IDP miễn phí tại các cơ sở của Universal Language Center:

 • Cơ Sở 01: 262 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Cơ Sở 02: 114 Hoàng Như Tiếp, Long Biên, Hà Nội
 • Cơ Sở 03: 12/36 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội
 • Cơ Sở 04: 619 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
 • Cơ Sở 05: 23 Tô Vĩnh Diện, Thanh Xuân, Hà Nội
 • Cơ Sở 06: 222 Lý Nam Đế, Tân Quang, Tuyên Quang
 • VPTNĐK: 1/58 Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Tham khảo khóa học IELTS Cam kết đầu ra 7.5+ tại Universalhttps://universal.edu.vn/khoa-hoc/khoa-hoc-ielts-mastery/

0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Khóa học nổi bật

Đảm bảo đầu ra IELTS 5.0 +. Tiếp tục bổ sung từ vựng tiếng Anh học thuật qua 5 chủ đề lớn, nâng cao ngữ pháp với 7 chủ điểm quan trọng và thành thạo phương pháp học IELTS từng kỹ năng
Danh mụcMục tiêuĐối tượngNỘI DUNG CHI TIẾT Mục tiêu Đối tượng NỘI DUNG CHI TIẾT Từ vựng Tăng tối thiểu 1.000 gốc từ vựng nâng cao với các chủ đề mở rộng như: – Công sở,– Du lịch,– Xã hội,– Giao thông,– Văn hoá.Mỗi Unit trong giáo trình đều có một bảng từ mới theo chủ đề, […]
Đảm bảo đầu ra IELTS 7.5+. Khóa học được thiết kế đặc biệt với các giáo trình nâng cao chuyên sâu nhằm cải thiện tối đa band điểm của toàn bộ các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Cung cấp toàn bộ các chiến thuật hiệu quả về Từ vựng, Ngữ pháp tốc độ làm bài và sự tự tin để bứt phá.
Đảm bào đầu ra TOEIC 600+. Cung cấp những chiến lược để xử lý từng loại câu hỏi theo từng chủ đề. Hoàn chỉnh hệ thống Âm (Phát âm, Trọng âm, Ngữ điệu, Nối âm) để ứng dụng vào kỹ năng Nghe và mở rộng thêm 2.000 gốc từ vựng chuyên ngành chắc chắn sẽ gặp trong bài thi TOEIC, đảm bảo Nghe hiểu tối thiểu 70% nội dung mỗi đoạn hội thoại với giọng bản ngữ. Thành thạo vận dụng Skimming và Scanning trong bài đọc nhằm hiểu trọn vẹn các chi tiết của bài đọc

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

  Đăng ký email để nhận bản tin IELTS mới nhất của chúng tôi. Xin cám ơn !
  Đăng ký nhận tin và tài liệu miễn phí