TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 12)

TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 12)

  1. CÁCH PHÁT ÂM CỦA MỘT SỐ PHỤ ÂM

5.2: S đọc là [z]

* Khi nó ở bên trong  một từ và đứng giữa 2 nguyên âm, trừ ia, io, u

Nose                [noʊz]             : cái mũi

Noise               [nɔiz]               : tiếng ồn

Rise                 [raiz]                : nâng lên

Lose                [lu:z]                :  làm mất

Music              [`mjuzik]          : âm nhạc

Season             [`si:zn]             : mùa, thời kỳ

Result              [ri`zLlt]           : kết quả

* Nhưng              Base                [beis]               : nền tảng, căn cứ

Case                [keis]               : trường hợp

Loose              [lu:s]                :  nới lỏng

* Khi nó ở cuối từ 1 âm tiết và đồng thời đi sau một nguyên âm ngoại trừ u  hoặc là sau 1 phụ âm không phảI là f, k, p ,t

As                    [æz]                 : như là, bởi vì

Is                     [iz]                   :thì hiện tại của “to be”

His                   [hiz]                 : của nó, của anh ấy

Pens                 [penz]              : cái bút

Gods               [gɔdz]              : các thần linh

Coins               [kɔinz]             : tiền bằng kim loại

Forms              [fɔ:mz]             : hình thức

Doors              [dɔ:z]               : cửa ra vào

Windows          [`windoʊz]      : cửa sổ

* Nhưng          Us                    [ʌs]                  : chúng tôi

Bus                  [bLs]               : xe buýt

Plus                 [plLs]              : cộng vào, thêm vào

Christmas        [`krisməs]        : Lễ Giáng Sinh

5.3: S đọc là [ʒ]

* Khi nó đi sau 1 nguyên âm và đồng thời đứng trước u, ia, io

Examples         Usual               [`ju:ʒuəl]         : thông thường

Pleasure           [`pleʒə]           : sự vui vẻ

Measure           [`meʒə]           : sự đo lường

Eraser              [i`reiʒə]           : cục tẩy

Asia                 [`eiʒə]             : châu á

Division           [di`viʒən]        : sự phân chia

5.4: S đọc là [∫]

* Khi nó đi sau 1 phụ âm và đồng thời đứng trước u, ia, io

Examples:        Ensure                 [in`∫uə]            : bảo đảm

Pressure           [`pre∫ə]            : áp lực, sức ép

Tension            [`ten∫ən]          : sự căng thẳng

Pesian              [`pə:∫ən]          : người Ba Tư

  1. Cách đọc phụ âm  “ SH”

SH  phát âm là [∫] trong tất cả mọi trường hợp

Shake              [∫eik]                : lắc

Sharp               [∫a:p]                : nhọn, sắc

Sheet               [∫i:t]                 : lá, tờ

Rush                [rL∫]                 : xông tới, ùa tới

Dish                 [di∫]                 : món ăn, cái đĩa

Mushroom       [`mʌ∫rum]             : nấm

  1. Cách đọc phụ âm  “ T”

7.1: T được phát âm  là [t]

* Trong hầu hết các từ thông dụng như:

Take                [teik]                Talk                 [tɔ:k]              Talented          [`tæləntid]

7.2: T được phát âm  là [∫]

* Khi ở bên trong  một từ và đi trước ia, io

Examples:        Initial               [`n`i∫əl]            Potential          [pə`ten∫əl]

Nation             [`nei∫ən]            Intention         [in`ten∫ən]

* Nhưng          Question          [k`wet∫ən]       : câu hỏi

7.3: T được phát âm  là [t∫]

Khi ở bên trong  một từ và đi trước UR+ Nguyên âm

Examples:        Century         [`sent∫əri]          Natural       [`næt∫ərəl]

Culture       [`kLt∫ə]             Picture        [`pikt∫ə]

  1. Cách đọc phụ âm  “ TH”

8.1: TH được phát âm  là [ð]

Trong những từ sau đây:

This, these       [ðis, ði:z]    That, those      [ðæt, ðouz]

They, them      [ðei, ðəm]       Their                [ðeə

Than                [ðen]                Southern          [`saʊðən]

Though            [ðou]               Gather             [`gæðə]

Brother            [`brLðə]          Weather           [`weðə]

Smooth            [smu:ð]            Breathe            [bri:ð]

8.2: TH được phát âm là [θ]

Think    Thing    Thirty    Through    Length    Mouth      Month    Truth      Breath       Cloth

 

 


Cảm ơn bạn đã theo dõi tài liệu ngữ pháp tiếng Anh của Universal. Các bạn có thể xem thêm rất nhiều bộ sách khác tại đây

Universal Language Academy cung cấp các khóa học IELTSTOEICtiếng Anh giao tiếptiếng Anh tổng quát cho người mất gốcluyện thi siêu tốc và khóa học theo yêu cầuĐăng ký ngay để được tư vấn lộ trình, kiểm tra trình độ và học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:

Xem thêm bài viết hữu ích khác

Comments