TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 11)

TỔNG HỢP QUY TẮC PHÁT ÂM CỦA CÁC KÝ TỰ TRONG TIẾNG ANH (Phần 11)

  1. CÁCH PHÁT ÂM CỦA MỘT SỐ PHỤ ÂM
  2. Cách đọc phụ âm“G”

4.1: G đọc là [g]

* Khi đứng trước A, O, U

Examples:

Game               [geim]              : trò chơi

Gamble            [`gæmbl]          : đánh bạc

Luggage          [`lʌgidʒ]          : hành lý

Goal                [goʊl]              : cột gôn, mục tiêu

Gorgeous         [`gɔdʒəs]        : sặc sỡ

Guess              [ges]                : đoán

Language        [`læỗwidʒ]      : ngôn ngữ

Ngoại lệ           Gaol                [dʒeil]              : nhà giam

4.2: G đọc là [dʒ]

* Khi đứng trước e, y, i và là tận cùng ge của một từ:

Examples:

Gentle             [`dʒentl]         ; hiền dịu

Ginger              [`dʒiỗdʒə]      : củ gong

Gymnastic       [dʒim`næstik]: thuộc về thể dục

Geology          [dʒi`ɔlədʒi]     : địa chất học

Cage                [keidʒ] : cái lồng

Stage               [steidʒ]            : sân khấu

Village             [`vilidʒ]           : làng quê

Cottage           [`kɔtidʒ]          : nhàt tranh

Ngoại lệ

Get                  [get]                 : có được, trở nên

Geese              [gi:s]                : những con ngỗng

Girl                  [gə:l]               : cô gái

  1. Cách đọc phụ âm  “ S”

5.1: S đọc là [s]

*  Khi nó đứng đầu một từ

Examples:

Sad                  [sæd]               : buồn

Sing                 [siỗ]                 : hát

South               [saʊq]              : phươngNam

Sorry               [`sɔ:ri]              : tiếc, ân hận

Sunny              [`sʌni]              :có ánh nắng

* Nhưng              Sure                 [∫uə]                : chắc chắn

Sugar               [`∫ugə]              : đường ăn

* Khi nó bên trong một từ và không ở giữa 2 nguyên âm.

Examples:

Most                [moʊst]           : đa số

Describe          [dis`kraib]        : mô tả, diễn tả

Display            [dis`plei]          : phô ra, trình diễn

Insult               [in`sʌlt]            : sự lăng mạ

* Nhưng             Possess            [pəzez]            : có (sở hữu)

Desert              [dizə:t]            : món ăn tráng miệng

Scissors           [`sizəz]            : cái kéo

* Khi nó ở cuối một từ, đi sau f, k p, t

Roofs               [ru:fs]              : mái nhà

Books               [buks]              : quyển sách

Maps                [mæps]            : bản đồ

Taps                   [tæps]              : vòi nước

Streets               [stri:ts]             : đường phố

Coughs            [kɔfs]               : tiếng ho

Laughs              [lLfs]               : cười

 


Cảm ơn bạn đã theo dõi tài liệu ngữ pháp tiếng Anh của Universal. Các bạn có thể xem thêm rất nhiều bộ sách khác tại đây

Universal Language Academy cung cấp các khóa học IELTSTOEICtiếng Anh giao tiếptiếng Anh tổng quát cho người mất gốcluyện thi siêu tốc và khóa học theo yêu cầuĐăng ký ngay để được tư vấn lộ trình, kiểm tra trình độ và học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:

Xem thêm bài viết hữu ích khác

Comments