QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM

 1. Đa số các động từ 2 âm tiết thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết  thứ 2 :

Example :

En’joy            co’llect          es’cape         de’stroy     en’joy          re’peat       A’llow

ac’cept          re’lax             a’ttract           a’ccent      Ex’plain      de’scend    for’get

a’llow           main’tain      con’sent .      as’sist

 

Ngoại trừ : ‘offer, ‘happen , ‘answer , ‘enter , ‘listen , ‘open, ‘finish, ‘study, ‘follow, ‘narrow…

 

 1. Đa số các danh từ và tính từ 2 âm tiết thì trọng âm chính nhấn vào âm tiết  thứ 1

 

Example :

‘mountain       ‘evening       ‘butcher       ‘carpet           ‘busy           ‘village           ‘summer       ‘birthday

‘porter             ‘pretty          ‘morning       ‘winter          ‘beggar        ‘table            ‘handsome     …..

 

Ngoại trừ :   ma’chine     mis’take     a’lone     a’sleep …..

 

 1. Danh từ ghép thường có trọng âm chính nhấn vào âm tiết 1 :

 

Example :

 

‘raincoat    ‘tea- cup             ‘film- maker        ‘shorthand           ‘bookshop          ‘footpath

 

shortlist     ‘airline                ‘bedroom              ‘typewriter          ‘snowstorm        ‘suitcase

 

airport       ‘dishwasher        ‘passport              ‘hot- dog                ‘bathroom        ‘sunrise

 

 1. Tính từ ghép thường có trọng âm chính nhấn vào từ thứ 1, nhưng nếu tính từ ghép mà từ đầu tiên là tính từ hay trạng từ (Adjective or adverb) hoặc kết thúc bằng đuôi – ED thì trọng âm chính lại nhấn ở từ thứ 2 . Tương tự động từ ghép và trạng từ ghép có trọng âm chính nhấn vào từ thứ 2.

 

Example :

 

‘home – sick    ‘air- sick    ‘praiseworthy    ‘water- proof   ‘trustworthy   ‘lighting- fast ,

 

Nhưng :

 

bad- ‘temper                 short- ‘sighted       well-‘ informed        ups’tairs

 

well – ‘done                   short- ‘handed       north- ‘east                   down- ‘stream

 

well – ‘dressed             ill – ‘treated          down’stairs                         north – ‘west …

 

 1. Các từ kết thúc bằng các đuôi : how, what, where, …. thì trọng âm chính nhấn vào vần 1:

 

‘anywhere     ‘somehow     ‘somewhere     ….

 

 1. Các từ 2 âm tiết bắt đầu bằng A thì  trọng âm nhấn vào âm tiết thứ  2:

A’bed       a’bout            a’bove           a’back             a’gain             a’lone

A’live       a’go                a’sleep           a’broad          a’side              a’buse            a’fraid

 1. Các từ tận cùng bằng các đuôi , – ety, – ity, – ion ,- sion,  – cial,- ically, – ious, -eous, – ian, – ior, – iar, iasm  – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum , thì trọng âm nhấn vào âm tiết ngay tru­ớc nó:

 

de’cision      dic’tation       libra’rian        ex’perience           ‘premier          so’ciety          arti’ficial

su’perior    ef’ficiency         re’public         mathe’matics       cou’rageous     fa’miliar          con’venient

Ngoại trừ :    ‘cathonic (thiờn chỳa giỏo),     ‘lunatic (õm lịch) ,   ‘arabic (ả rập) ,  ‘politics (chớnh trị học)  a’rithmetic (số học)

 

 1. Các từ kết thúc bằng – ate, – cy*, -ty, -phy, -gy  nếu 2 vần thì trọng âm nhấn vào từ thứ 1. Nếu 3 vần hoặc trên 3 vần thì trọng âm nhấn vào vần thứ 3 từ cuối lên

‘Senate         Com’municate      ‘regulate               ‘playmate         cong’ratulate             ‘concentrate               ‘activate      ‘complicate,           tech’nology,         e`mergency,              ‘certainty       ‘biology

 

Ngoại trừ: ‘Accuracy

 

 1. Các từ tận cùng bằng đuôi – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain (chỉ động từ), -esque,- isque, -aire ,-mental,  -ever, – self   thì trọng âm nhấn ở chính các đuôi này :

Lemo’nade          Chi’nese        deg’ree       pion’eer   ciga’rette     kanga’roo   sa’loon

Japa’nese              absen’tee       engi’neer    bam’boo    ty’phoon      ba’lloon      Vietna’mese

refu’gee                 guaran’tee     ta’boo         after’noon      ty’phoon,  when’ever

 

Ngoại trừ: ‘coffee (cà phê), com’mitee (ủy ban)…

 

 1. Các từ chỉ số l­uợng nhấn trọng âm ở từ cuối kết thúc bằng đuôi – teen. Ng­ược lại sẽ nhấn trọng âm ở từ đầu tiên nếu kết thúc bằng đuôi – y  :

Thir’teen            four’teen………… // ‘twenty , ‘thirty , ‘fifty …..

 

 1. Các tiền tố (prefix) và hậu tố không bao giờ mang trọng âm, mà thường nhấn mạnh ở từ từ gốc:

 

 1. a. Tiền tố không làm thay đổi trọng âm chính của từ:

UN-                 im’portant                 unim’portant

 

IM-                  ‘perfect                      im’perfect

 

IN-                  Com’plete                 incom’plete

 

IR-                   Re’spective               irre’spective

 

DIS-                Con’nect                    discon’nect

 

NON-              ‘smokers                    non’smokers

 

EN/EX-          ‘courage                     en’courage

 

RE-                 a’rrange                     rea’rrange

 

OVER-           ‘populated                 over’populated

 

UNDER-        de’veloped                underde’veloped

 

Ngoại lệ:       ‘Understatement: lời nói nhẹ đi(n)           ‘Underground: ngầm (adj)

11.b. Hậu tố không làm thay đổi trọng âm của từ gốc:

FUL ‘beauty ‘beautiful
LESS ‘thought ‘thoughtless
ABLE en’joy en’joyable
AL tra’dition tra’ditional
OUS ‘danger ‘dangerous
LY di’rect di’rectly
ER/OR/ANT ‘worker / ‘actor  
NG/IVE be’gin be’ginning
ISE/ IZE ‘memorize  
EN ‘widen  
MENT em’ployment  
NESS ‘happiness  
SHIP   ‘friendship  
HOOD childhood  

 

 

 1. Từ có 3 âm tiết:

12.a. Động từ:

– Trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2 nếu âm tiết thứ 3 có nguyên âm ngắn và kết thúc bằng 1 phụ âm:

Eg: encounter /iŋ’kauntə/            determine /di’t3:min/

– Trọng âm sẽ rơi vào âm tiết thứ nhất nếu âm tiết thứ 3 là nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên:  exercise / ‘eksəsaiz/, compromise/ [‘kɔmprəmaiz]

 

Ngoại lệ: entertain /entə’tein/   compre’hend ……..

 

12.b.Danh từ:

– Nếu âm tiết cuối (thứ 3) có nguyên âm ngắn hay nguyên âm đôi “əu”

– Nếu âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm dài hay nguyên âm đôi hay kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên thì nhấn âm tiết thứ 2

Eg: potato /pə`teitəu/       diaster / di`za:stə/

– Nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 chứa nguyên âm ngắn và âm tiết thứ 2 kết thúc bằng 1 phụ âm thì nhấn âm tiết thứ 1:

Eg: emperor / `empərə/ cinema / `sinəmə/     `contrary     `factory………

– Nếu âm tiết thứ 3 chứa nguyên âm dài hoặc nguyên âm đôi hoặc kết thúc bằng 2 phụ âm trở lên thì nhấn âm tiết 1

Eg:   `architect……………………………………….

Chú ý : tính từ 3 âm tiết tương tự như danh từ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXERCISE

 

Exercise 1: Choose the word that has a different stress pattern from the others.

6. A. mountain  B. maintain C. fountain D. certain
7.A. reply B. appeal C. offer D. support
8. A. answer B. allow C. agree D. deny
9. A compare B. approve C. enter D. pollute
10. A. mother B. relax C. father D. garden
11. A decide B. combine C. apply D. happen
12. A promise B. picture C. listen D. accept
13. A apple B. England C. shampoo D. grammar
14. A open B. provide C. complete D. prefer
15. A become B. promise C. suggest D. disorder
16. A flower B. exclude C. husband D. farmer
17. A. doctor B. simple C. castle D. enlarge
18. A. decide B. behave C. offer D. occur
19. A. exciting B. telephone C. tomorrow D. November
20.A.  policeman B. cinema C. yesterday D. politics

 

Exercise 2: Luyện bài tập về trọng âm của từ

a. situation b. appropriate c. informality d. entertainment
a. example b. consider c. several d. attention
a. verbal b. suppose c. even d. either
a. attract b. person c. signal d. instance
a. certain b. couple c. decide   d. equal
a. attractiveness   b. traditional c. generation d. American
a. summary b. different c. physical d. decision
a. believe b. marriage c. response d. maintain
a. partnership b. romantic c. actually d. attitude
a. possible b. university c. secondary d. suitable
a. confident b. important c. together d. exciting
a. biologist b. generally c. responsible d. security
a. family b. whenever c. obedient d. solution
a. hospital b. mischievous c. supportive d. special
a. across b. simply c. common d. brother
a. social b. meter c. notice d. begin
a. whistle b. table c. someone d. receive
a. discuss b. waving c. airport d. often
a. sentence b. pointing c. verbal d. attract
a. problem b. minute c. suppose d. dinner
a. noisy b. party c. social d. polite
a. restaurant b. assistance c. usually d. compliment
a. impolite b. exciting c. attention d. attracting
a. obvious b. probably c. finally d. approaching
a. waiter b. teacher c. slightly d. toward
a. maximum b. decision c. requirement d. admission
a. veterinary b. consequently c. application d. difficulty
a. considerable b. information c. librarian d. technician
a. interviewer b. preparation c. economics d. education
a. certificate b. necessary c. economy d. geography
a. mathematics b. engineering c. scientific d. laboratory
a. university b. application c. technology d. entertainment
a. library b. entertain c. understand d. referee
a. requirement b. condition c. example d. previous
a. memory b. exactly­ c. radio d. management
a. powerful b. interesting c. exciting d. difficult
a. conference b. lecturer c. reference d. researcher
a. computer b. establish c. business d. remember
a. typical b. favorite c. division d. organize
a. mechanic b. chemistry c. cinema d. finally
a. algebra b. musical c. politics d. apartment
a. expression b. easily c. depression d. disruptive
a. eleven b. history c. nursery d. different
a. physical b. achievement c. government d. national
a. parallel b. dependent d. primary c. educate
a. general b. applicant c. usually d. October
a. economic b. experience c. entertainment d. introduction
a. answer b. question c. polite d. keenness
a. qualification b. disappointedly c. responsibility d. recommendation
a. addition b. suitable c. shortcoming d. honestly
a. experience b. certificate c. interviewer d. enthusiasm
a. technical b. advertise c. candidate d. consider
a. advice b. relate c. during d. forget
a. express b. effort c. office d. comment
a. employment b. remember c. concentrate d. position
a. stressful b. pressure c. prepare d. future
a. interview b. impression c. company d. formally
a. graduation b. understanding c. international d. accommodation
a. available b. majority c. tutorial d. differently
a. institution b. university c. preferential d. indicative

 


Cảm ơn bạn đã theo dõi tài liệu ngữ pháp tiếng Anh của Universal. Các bạn có thể xem thêm rất nhiều bộ sách khác tại đây

Universal Language Academy cung cấp các khóa học IELTSTOEICtiếng Anh giao tiếptiếng Anh tổng quát cho người mất gốcluyện thi siêu tốc và khóa học theo yêu cầuĐăng ký ngay để được tư vấn lộ trình, kiểm tra trình độ và học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:

Xem thêm bài viết hữu ích khác

Comments