Hà Công Hiếu

Hà Công Hiếu

  • Năm sinh: 03/05/1998
  • Khóa học: Customized 4 tháng

Đạt thành tích: TOEIC 635

“I feel OK.
Special thanks for Mrs. Hương for your dedication and “chịu-đựng” <3 “

Comments