Cách sử dụng cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích

 • PHRASES AND CLAUSE OF PURPOSE

  (Cụm từ và mệnh đề chỉ mục đích)

  1. Phrases of Purpose:
  2. Nếu muốn diễn tả mục đích khẳng định, ta dùng một cụm từ bắt đầy bằng ‘to’, ‘in order to’, ‘ so as to’.
  -to –infinitive

  – in order to   +   V (bare-inf)           (để mà)

  – so as to       +   V (bare-inf)

  Ex:

  He went to France to study French.

  The staff are working at weekends in order to complete the project in time.

  He does morning exercise regularly so as to improve his health.

  1. Để diễn tả mục đích phủ định ta đùng cụm từ bắt đầu bằng so as not to hoặc in order not to.

  Ex: She is hurrying in order not to miss the bus.

  He studied hard  so as not to fail in the exam.

  1. For + danh từ cũng có thể được dùng để nói đến mục đích của ai khi làm điều gì đó.

  Ex: I went to the store for some bread.

  Chúng ta có thể dùng to-infinitive hoặc for + verb-ing để nói về công dụng của một vật.

  Ex: This knife is only used to cut/ for cutting bread.

  1. Adverbial clauses of purpose (Mệnh đề trạng ngữ chỉ mục đích)

  * Mệnh đề chỉ mục đích thường được bắt đầu: SO THAT, IN ORDER THAT (để mà)

  * Mệnh đề chỉ mục đích có cấu trúc sau:

  S  +  V            + So that  +                   S        +   will/would               +   V(bare-inf)

                           In order that                                can/ could

                                                                               may/ might

  Ex: I try all my best to study English in order that I can find a better job.

  I try to study so that I can pass the exam.

  He hurried so that he wouldn’t miss the train.

  Lưu ý: Nếu chủ ngữ của mệnh đề chính và mệnh dề chỉ mục đích khác nhau ta không được dùng phrase of purpose.

  III. Các dạng bài tập:

  1. Dạng bài tập 1: Nối 2 câu có cùng chủ ngữ thành 1 câu có cụm từ chỉ mục đích hoặc mệnh đề chỉ mục đích.

  Ex:

  + Mare gets up early every morning. She wants to learn her lessons.

  à Mary gets up early every morning to learn lessons.

  à Mary gets up early every morning so that she can learn her lessons.

  + We learn English. We want to have better communication with other people.

  àWe learn English to have better communication with other people.

  àWe learn English so that we will have better communication with other people.

  + He was in a hurry. He wanted to catch the bus.

  àHe was in a hurry to catch the bus.

  àHe was in a hurry in order that he would catch the bus.

  1. Dạng bài tập 2: Nối 2 câu có cùng chủ ngữ nhưng sau “want” có tân ngữ hoặc túc từ (Object)

  Ex:

  + He gave me his address. He wanted me to visit him.

  àHe gave me his address so that I would visit him.

  + They whispered. They didn’t want anyone to hear their conversation

  àThey whispered in order that no one could hear their conversation.

  *Nếu muốn dùng phrase of purpose ở dạng này, ta phải theo công thức:

  in order for   +   O   +   to-inf.

  Ex:

  +He gave me his address in order for me to visit him.

  + They whispered in order for no one to hear their conversation.

  1. Dạng bài tập 3: Đổi một câu từ “phrase of purpose” sang “clause of purpose” hoặc ngược  lại.

  Ex:

  + We hurried to school so as not to be late.

  àWe hurried to school so that we wouldn’t be late.

  + Mary locked the door so that she wouldn’t be disturbed.

  àMary locked the door so as not to be disturbed.

  + He studies hard in order to pass his exam.

  àHe studies hard so that he can pass his exam.

  1. Dạng bài tập 4: Hoàn tất câu với “phrase” hoặc “clause of purpose”.

  Ex:

  + She studies English so that…

  + He stood up in order …

  * Lưu ý:

  _Khi động từ trong mệnh đề chính ở thì “present” thì ta dùng “will/ can” ở mệnh đề chỉ mục đích.

  _ Khi động từ trong mệnh đề chính ở thì “past” thì ta dùng “would/ could” ở mệnh đề chỉ mục đích.

   

   


  Cảm ơn bạn đã theo dõi tài liệu ngữ pháp tiếng Anh của Universal. Các bạn có thể xem thêm rất nhiều bộ sách khác tại đây

  Universal Language Academy cung cấp các khóa học IELTSTOEICtiếng Anh giao tiếptiếng Anh tổng quát cho người mất gốcluyện thi siêu tốc và khóa học theo yêu cầuĐăng ký ngay để được tư vấn lộ trình, kiểm tra trình độ và học thử HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ:

  Xem thêm bài viết hữu ích khác:

Comments